Uw dividenden zijn vrijgesteld ten belope van 800 EUR

Uw dividenden zijn vrijgesteld ten belope van 800 EURDit jaar kunnen belastingplichtige natuurlijke personen die Belgische ingezetenen zijn, nog genieten van de vrijstelling van in 2020 ontvangen dividenden ten belope van een maximumbedrag van 800 EUR.

Voor wie?

Dit bedrag van 800 EUR is geldig voor elke belastingplichtige die aan de personenbelasting onderworpen is; elke wettelijk samenwonende en elke gehuwde kan van deze vrijstelling genieten.

De vruchtgebruiker en de eigenaar kunnen van deze vrijstelling genieten; de blote eigenaar niet.

De dividenden die een maatschap ontvangt, kunnen van deze vrijstelling genieten. In dit geval kunnen de vennoten die ofwel eigenaar, ofwel vruchtgebruiker zijn van de deelbewijzen van de maatschap, genieten van deze vrijstelling, en dit ten belope van hun aandeel.

Aan de vennootschapsbelasting onderworpen vennootschappen kunnen niet van deze vrijstelling genieten.   

Voor welke dividenden?

Kunnen genieten van deze vrijstelling, de dividenden uitgekeerd door:

-    Belgische vennootschappen;

-    buitenlandse vennootschappen (behoudens wat hieronder wordt vermeld);

-    GVV’S.

Kunnen niet genieten van deze vrijstelling, de dividenden uitgekeerd door of betaald via:

-    beveks of trackers;

-    gemeenschappelijke beleggingsfondsen;

-    « juridische constructies »: bv. trust, Liechtensteinse stichting, Zwitserse stichting.

Deze vrijstelling is toepasselijk ongeacht of er Belgische roerende voorheffing werd ingehouden of niet.

Indien u dividenden van buitenlandse aandelen op een buitenlandse rekening ontvangen hebt, moeten deze dividenden in principe worden aangegeven in de personenbelasting. Deze dividenden kunnen echter niet worden aangegeven ten belope van de vrijstelling van 800 EUR.

Wat aangeven?

De daadwerkelijk in België ingehouden roerende voorheffing moet worden ingevuld in Vak VII – Inkomsten van kapitalen en roerende goederen: codes 1437-18 en 2437-85.

Indien u dividenden ontvangen hebt waarop verschillende tarieven van de roerende voorheffing werden toegepast, kunt u a priori het hoogste tarief van de roerende voorheffing aangeven dat werd toegepast op de dividenden waarop deze vrijstelling betrekking heeft.

Indien u buitenlandse dividenden ontvangen hebt waarop geen Belgische roerende voorheffing ingehouden werd, alsook dividenden waarop de Belgische roerende voorheffing toegepast werd, wordt de vrijstelling slechts toegekend ten belope van een maximumbedrag van 800 EUR. Men mag dus niet nalaten om in het buitenland ontvangen dividenden ten belope van 800 EUR aan te geven en tezelfdertijd de ingehouden Belgische voorheffing aangeven op de andere dividenden die aan de Belgische roerende voorheffing onderworpen werden. Het maximumbedrag van de roerende voorheffing dat kan worden gerecupereerd of de verkregen belastingbesparing dankzij deze vrijstelling bedraagt 240 EUR (ofwel 30% van 800 EUR).

Moet men documenten bij de aangifte bijvoegen?

Er moet geen enkel document bij de aangifte worden bijgevoegd, maar u dient de bewijsstukken van deze vrijstelling ter beschikking te houden.