Disclaimer

Disclaimer

Deze website is ontworpen als marketingmateriaal. Deze website werd samengesteld door Quintet Private Bank (Europe) S.A., een naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Luxemburg onder het nummer B 6.395 en met maatschappelijke zetel te 43, Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg ("Quintet"). Quintet staat onder toezicht van de CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) en de ECB (Europese Centrale Bank).

Deze website dient uitsluitend ter informatie, vormt geen individueel (beleggings- of fiscaal) advies en beleggingsbeslissingen mogen niet uitsluitend op de informatie die op deze website aanwezig is worden gebaseerd. Wanneer op deze website een product, dienst of advies wordt vermeld, dient dit slechts te worden beschouwd als een indicatie of een samenvatting hiervan en kan dit niet worden gezien als volledig of volkomen nauwkeurig. Alle (beleggings- of fiscale) beslissingen op basis van deze informatie zijn voor eigen rekening en risico. U dient zelf te (laten) beoordelen of het product of de dienst geschikt is voor uw situatie. Quintet en haar medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van (een deel van) dit document en website.

Beleggen brengt risico's met zich mee en de waarde van beleggingen kan stijgen of dalen. In het verleden behaalde resultaten vormen geen indicatie voor toekomstige resultaten. Alle prognoses en voorspellingen zijn gebaseerd op een aantal veronderstellingen en aannames met betrekking tot de huidige en toekomstige marktomstandigheden en er is geen garantie dat het verwachte resultaat uiteindelijk zal worden behaald. Valutaschommelingen kunnen van invloed zijn op uw rendement. De rendementscijfers in dit document en op de website zijn gebaseerd op gesimuleerde resultaten uit het verleden die geen betrouwbare indicator zijn voor toekomstige resultaten. 

De opgenomen informatie is onderhevig aan wijzigingen en Quintet heeft na de datum van publicatie van de tekst geen enkele verplichting om de informatie bij te werken of aan te passen. 

In voorkomend geval, betreft dit een niet-onafhankelijk onderzoek dat niet is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke vereisten die de eerbiediging van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied bevorderen, en dat niet onderhevig is aan een verbod op vooruitlopende verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied.

Ter herinnering,  fiscale planning wordt niet gereguleerd door de CSSF en de ECB.

Alle auteursrechten en handelsmerken met betrekking tot deze website zijn eigendom van Quintet, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Het is u niet toegestaan de inhoud van deze website geheel of gedeeltelijk te kopiëren, te dupliceren in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook te herverdelen of te gebruiken zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Quintet. Zie de privacyverklaring op onze website voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens (https://group.quintet.com/en-gb/gdpr).

Lokale beperkingen

De informatie op deze website en de publicatie ervan zijn onderworpen aan de wetgeving van het Groothertogdom Luxemburg. De verspreiding van materiaal op de website kan in bepaalde rechtsgebieden worden beperkt door de plaatselijke wet- of regelgeving. Deze informatie is niet bestemd voor distributie aan of gebruik door personen of entiteiten in dergelijke rechtsgebieden. Toegang tot deze informatie vanuit dergelijke rechtsgebieden gebeurt op eigen risico van de bezoeker.

Copyright

Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, fotografie, microfilm, magnetische band, diskette of op enige andere elektronische manier, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar van het auteursrecht of zijn wettelijke vertegenwoordigers.

Optimale weergave 

De weergave is optimaal op een beeldscherm in ware kleuren met een resolutie van 1024 x 768 pixels.

Gegevensbeschermingsbeleid

Quintet Private Bank (Europe) S.A. bewaart, al dan niet elektronisch, enkel die gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van haar diensten.

Bezoekers van deze website dienen geen persoonlijke informatie te verstrekken. Door persoonlijke gegevens via de website te verstrekken, stemt de bezoeker in met de inhoud van dit beleid voor de bescherming van persoonlijke gegevens en aanvaardt de bezoeker de voorwaarden die erin zijn opgenomen.

De bezoeker is er zich van bewust dat sommige gegevens tijdelijk in het geheugen of op zijn software kunnen worden bewaard, met name om de navigatie op deze website te vergemakkelijken. Bezoekers staan Quintet Private Bank toe dit te doen.

Quintet Private Bank beschikt over de gepaste technieken en processen om de vertrouwelijkheid van deze gegevens te verzekeren. Quintet Private Bank herinnert de bezoekers eraan dat de vertrouwelijkheid van de correspondentie via het internet niet kan worden gegarandeerd.

De persoonlijke gegevens die door bezoekers worden verstrekt, zijn vertrouwelijk en worden in geen geval doorgegeven aan derden zonder voorafgaande toestemming van de bezoekers en in overeenstemming met de Luxemburgse wettelijke bepalingen.

In overeenstemming met de wet heeft de gebruiker het recht om zijn/haar rechten als betrokkene uit te oefenen, zoals het recht op inzage, wissen en rectificatie van zijn/haar persoonlijke gegevens.

De gebruiker kan deze rechten uitoefenen door een schriftelijk verzoek in te dienen. Gelieve het gedeelte over de gegevensbescherming te raadplegen voor meer informatie.

FRAUDE MET BANKGARANTIES EN HOE ZE TE VERMIJDEN

Overzicht

Fraudeurs gebruiken een valse bankgarantie om de illusie te wekken dat de veiligheid gegarandeerd is. Dit zal je overhalen om de deal te sluiten in de veronderstelling dat het risico gedekt is.

Een valse bankgarantie wordt meestal geproduceerd door fraudeurs die geen banden hebben met de bank. De fraudeurs gebruiken vaak voorbeeldbriefhoofden van de bank die op internet zijn gepubliceerd. Valse bankgaranties kunnen echter ook worden opgesteld door frauduleuze medewerkers van de bank die niet gerechtigd zijn om de garanties af te geven. Deze valse bankgaranties kunnen vaak niet als vals worden herkend aan hun uiterlijk. 

Wat is een bankgarantie?

Een bankgarantie is een garantie die de bank geeft ter dekking van een betalingsverplichting van een andere persoon aan een contractpartner, schuldeiser of investeerder van de andere persoon. 

Eenvoudig gezegd is een bankgarantie een manier om ervoor te zorgen dat beloften worden nagekomen en betalingen worden gedaan in verschillende situaties. Voorbeelden zijn bouwprojecten, aankopen en verkopen over de grens, geld lenen, zogenaamd veilige investeringen en tal van andere situaties waarin een vangnet nodig is om ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt.

Oplichting vermijden

Om oplichting te voorkomen, moet je bankgaranties altijd controleren vanwege hun complexiteit. Je kunt bankgaranties verifiëren via je eigen bank. Zij hebben specialisten die je kunnen helpen bepalen of de deal legitiem is of niet. Neem dus contact op met je eigen bank en vraag om advies. 

Pas op voor kansen die te mooi klinken om waar te zijn: 

  • Risicovrije beleggingsmogelijkheden met een hoog rendement. 
  • Aanbiedingen die veel hoger zijn dan de marktprijzen of andere aanbiedingen die je ontvangt. 
  • Aanbiedingen die slechts korte tijd geldig zijn.
  • Ongebruikelijke kosten vooraf, bijvoorbeeld voor financiële diensten.

En doe je eigen onderzoek. Wat kun je vinden over de persoon die je de vermeende bankgarantie voorlegt? Kijk naar recensies, referenties en vergunningen om bepaalde beroepen uit te oefenen.

Controleer of de ondertekenaars wel bestaan en of ze bevoegd zijn om een bankgarantie af te geven. Hiervoor kun je contact opnemen met de uitgevende bank, maar via een telefoonnummer of e-mailadres dat je niet uit bestaande correspondentie haalt, maar via een neutrale informatiebron (bijv. internet, adressenbestanden).

Blijf ten slotte op de hoogte van veelvoorkomende oplichtingen om rode vlaggen te kunnen herkennen en u en uw bedrijf te beschermen tegen fraude.