Publieke toegang tot het UBO-register – teruggefloten door het Europees Hof van Justitie

Publieke toegang tot het UBO-register – teruggefloten door het Europees Hof van Justitie

Volgens het Europees Hof van Justitie in een arrest van 22 november 2022 is de openbare toegang tot het UBO-register in strijd met eerbiediging van het privéleven en het recht op bescherming van persoonsgegevens.


UBO-register

België voerde het UBO-register n.a.v. de vierde Europese Antiwitwasrichtlijn. Het Belgische UBO-register trad in werking op 31/10/2018. Informatieplichtigen (m.n. Belgische vennootschappen, Belgische (internationale) vzw’s, Belgische stichtingen, trusts fiduciën en vergelijkbare constructie) dienden hierdoor uiterlijk op 30/09/2019 toereikende, accurate en actuele informatie over hun uiteindelijke belanghebbenden toe te voegen aan dit register.

Uiteindelijke belanghebbenden zijn de natuurlijke personen die de uiteindelijke eigenaars zijn van -of zeggensschap hebben over deze informatieplichtigen.Voor uw maatschap zijn dit in de eerste plaats diegenen die (on)rechtstreeks 25% of meer van de stemrechten of van het eigendomsbelang in het kapitaal ervan hebben. Zoniet, is het diegene die via andere middelen over zeggenschap over de maatschap beschikt zoals de statutaire zaakvoerder.

Informatie over de UBO’s

De volgende informatie van de uiteindelijke belanghebbenden van uw maatschap werd hierdoor toegangkelijk in het UBO register:

Wat uw maatschap betreft, werd hierdoor ook de omvang van het daadwerkelijke belang (stemrecht of percentage in het kapitaal) in de maatschap toegankelijk.

Openbare toegang?

Bepaalde overheidsinstanties (waaronder de fiscale administratie) en entiteiten onderworpen aan de antiwitwaswetgeving (zoals banken, notarissen, gerechtsdeurwaarders, advocaten) kunnen het UBO-register m.b.t. uw maatschap raadplegen.

Daarnaast kon ook iedereen van het grote publiek – mits betaling van een administratieve kost - op basis van de naam of het ondernemingsnummer van uw maatschap, het UBO-register ervan raadplegen. Zo kreeg deze toegang tot de achternaam, de geboortemaand en het geboortejaar, de woonstaat, de nationaliteit, de aard en omvang van het effectief aangehouden belang van de uitendelijke belanghebbenden in uw maatschap.

Dit bleek dus voor het Hof van Justitie een brug te ver!  Voorlopig werd de toegang tot het Belgische UBO-register voor het grote publiek dan ook volledig opgeschort. 

De fiscale wetgeving verandert voortdurend, soms met terugwerkende kracht, en kan bijkomende belastingen, intresten of boetes met zich meebrengen. Dit artikel vormt geen fiscaal advies. De fiscale behandeling van elke verrichting is specifiek aan de persoonlijke situatie van elk individu. De informatie die in dit artikel verstrekt wordt, is van algemene aard. Ze vervangt geen specifiek advies voor uw eigen situatie. Het is aangewezen om specifiek advies bij erkende professionals in te winnen alvorens om het even welke actie te ondernemen of ervan af te zien om te handelen.