Taks op de effectenrekeningen 2.0.

Taks op de effectenrekeningen 2.0.

Een voorontwerp van wet werd hierover al geschreven. Het werd goedgekeurd door de Ministerraad en naar de Raad van State gestuurd, die hierover zijn mening moet geven.

In vergelijking met de eerste versie van de TER zien we dat er fundamentele verschillen bestaan. Wij vermelden hieronder de krachtlijnen.

  1. De geviseerde personen

Zowel natuurlijke als rechtspersonen (vzw's, vennootschappen, enz.) worden geviseerd door de toekomstige belasting, ongeacht of deze personen al dan niet ingezetenen zijn.

De oprichters van juridische constructies zoals trusts, stichtingen en andere structuren die onderworpen zijn aan de Kaaimantaks, worden geviseerd.

Voor de personen die Belgische ingezetenen zijn, zal de taks van toepassing zijn op de effectenrekeningen die werden geopend in België en in het buitenland.

Voor de niet-ingezetenen zal de taks in voorkomend geval enkel van toepassing zijn op de effectenrekeningen die werden geopend in België[1].

  1. De geviseerde financiële instrumenten

Alle soorten financiële instrumenten die worden bewaard op een effectenrekening, zijn belastbaar. Dit omvat uiteraard aandelen, obligaties en fondsen, maar ook afgeleide producten zoals turbo's, speeders en trackers.

Is cash belastbaar? Momenteel kan er nog niets met zekerheid worden gezegd!

  1. Bepaling van de belastbare grondslag en aanslagvoet

De jaarlijkse taks op de effectenrekeningen is enkel verschuldigd indien de jaarlijkse gemiddelde waarde van de financiële instrumenten hoger is dan 1 miljoen euro. Tot dat bedrag is er geen enkele taks verschuldigd.

De aanslagvoet van de taks op de effectenrekeningen bedraagt 0,15%.

  1. Voorwerp van de taks

De nieuwe taks is een jaarlijkse belasting op het aanhouden van een effectenrekening.

Elke effectenrekening wordt dus beschouwd als een afzonderlijk belastbaar voorwerp, ongeacht het aantal titularissen van de rekening en ongeacht de rechten (volle eigendom, vruchtgebruik, blote eigendom) die elk van deze titularissen hebben. 

Voorbeeld: een effectenrekening die wordt aangehouden door drie onverdeelde eigenaars heeft een gemiddelde jaarlijkse waarde van 1,2 miljoen euro. De taks is dan verschuldigd, omdat de drempel van 1 miljoen euro overschreden wordt, hoewel het aandeel van elke onverdeelde eigenaar slechts 400.000 euro bedraagt.

De effectenrekeningen die worden aangehouden door verzekeringsmaatschappijen in het kader van Tak-23-verzekeringen die werden afgesloten met hun cliënten, vallen eveneens binnen het toepassingsgebied van de taks.

  1. Antimisbruikbepaling

Het voorontwerp van wet bevat een antimisbruikbepaling om te vermijden dat de belastbare grondslag wordt uitgehold door:

Dergelijke verrichtingen zijn enkel mogelijk indien ze worden ingegeven door niet-fiscale motieven.

Om te vermijden dat mensen gaan anticiperen op de taks, waardoor de fiscale ontvangsten zouden verminderen, heeft de regering beslist dat deze antimisbruikbepaling terugwerkende kracht heeft tot de datum waarop voor het eerst in de media over de taks werd bericht, met name 30 oktober 2020.

Besluit

In tegenstelling tot wat in het regeerakkoord voorzien is, heeft de regering niet gewacht op de volgende begrotingscontrole om dit voorontwerp van wet in te dienen.

Eens te meer stellen we vast dat de regering spijtig genoeg weer overhaast tewerk gaat. Het is immers niet zeker dat deze nieuwe versie van de TER de toetsing van het Grondwettelijk Hof zal doorstaan. Dat zal de toekomst uitwijzen.

In elk geval kijken we reikhalzend uit naar de mening van de Raad van State, die hiervoor dertig dagen de tijd heeft!

 

Het 'Wealth Planning'-team volgt dit dossier uiteraard nauwlettend op en zal u de komende weken op de hoogte houden van alle relevante ontwikkelingen!

 

[1] Behalve indien deze personen ingezetenen zijn van een land waarmee België een dubbelbelastingverdrag inzake inkomsten en vermogen heeft afgesloten en er voorzien werd dat enkel de woonstaat bevoegd is om dit vermogen te belasten.

Photo by Markus Spiske on Unsplash