Outlook 2021: wat zijn de vooruitzichten voor de economie en de financiële markten?

Outlook 2021: wat zijn de vooruitzichten voor de economie en de financiële markten?

Frank Vranken, onze Chief Investment Officer, stak van wal met een analyse van de huidige toestand op de financiële markten aan de hand van meerdere grote trends.

  1. De eeuwig lage rente: de centrale banken hebben geen andere keuze dan de rentevoeten op een historisch laag peil te houden om de economie en consumptie weer aan te zwengelen. Bovendien is de spaarquote in 2020 fors toegenomen, vooral in België. Al dat slapende geld zal op een bepaald moment wakker worden en opnieuw in het economische systeem terechtkomen. Daarom verwachten wij in de lente een economische heropleving. We zien dat Azië sterk presteert. In het zog daarvan moeten Europa en de Verenigde Staten ook kunnen profiteren van dit vrijgekomen spaargeld, wat op zijn beurt de consumptie en productie een boost zal geven.
  2. De herstelplannen: de overheden hebben enorme hoeveelheden geld geïnvesteerd om hun economie overeind te houden. Hoewel deze plannen op lange termijn niet houdbaar zijn, omdat ze door hun ongeziene omvang de schulden laten oplopen, toont het wel aan dat de overheden niet bij de pakken blijven zitten en de economie niet laten verpieteren. Dat moet positief zijn voor de markten.
  3. Het geopolitieke evenwicht: de bipolaire wereld behoort tot het verleden. Voortaan zien we dat de drie belangrijkste blokken, met name Azië, de Verenigde Staten en Europa, in evenwicht zijn. Dat evenwicht moet ook tot uiting komen in de samenstelling van de portefeuilles.
  4. Groen is de kleur van de toekomst: de trend naar meer duurzame en verantwoorde beleggingen is structureel. De maatschappelijke en ecologische impact van een portefeuille vinden beleggers steeds belangrijker.

Herbekijk de webinar 'Outlook 2021'

Wat moeten we hieruit onthouden voor de samenstelling van de portefeuilles en de activaspreidingsstrategie?

  1. Het belang van een internationale diversificatie: een multipolaire wereld zorgt voor talrijke beleggingskansen buiten de grenzen van de eurozone.
  2. Duurzame en verantwoorde criteria: de belangstelling voor activa met een positieve ecologische of maatschappelijke impact is geen hype.
  3. Door de lage rentevoeten moet de samenstelling van een portefeuille helemaal op de schop: we denken niet langer in termen van de verdeling tussen aandelen en obligaties. We moeten daarentegen fijnere criteria toepassen en binnen elke activaklasse de segmenten gaan zoeken die mogelijk kunnen profiteren van de huidige trends.

Wil u meer weten over onze analyse van de macro-economische situatie en onze strategische aanbevelingen?

Lees de gedetailleerde analyses van onze experts in onze publicatie “Counterpoint 2021: opstaan en doorgaan”.

Deze webinar heeft ook talrijke vragen opgeroepen bij onze cliënten. Dit is het antwoord van onze experts:

Zijn aandelen momenteel overgewaardeerd omwille van de negatieve rentevoeten? Wat zijn de vooruitzichten op dit vlak voor het komende jaar?

Aandelen zijn over het algemeen overgewaardeerd, maar niet alle aandelen worden getroffen door dit fenomeen. Bepaalde sectoren zijn immers achtergebleven op de index. Dat is vooral het geval voor de zogenaamde 'cyclische' aandelen. De rentevoeten zijn dus een risicofactor, maar we verwachten geen stijging van de kortetermijnrente, noch een aanzienlijke stijging van de obligatierentes.

Op dit moment is de trend op de beurzen erg positief. Welke macro-economische risico's zouden het tij kunnen keren? Momenteel heerst er euforie, waar mogen we ons verder aan verwachten in 2021?

Het belangrijkste risico is hoe lang de gevolgen van de huidige pandemie nog zullen nazinderen, zeker wanneer de huidige toestand nog langer zou duren. Een ander risico heeft betrekking op een mogelijke opstoot van de inflatie, waardoor de obligatierentes zouden stijgen en de financiële markten onder druk zouden komen te staan. 

Wat zijn de meest veelbelovende sectoren in 2021?

De oliesector zou aan het begin van het jaar goed kunnen presteren. Dat geldt ook voor de banksector, in het bijzonder in de Verenigde Staten. Op lange termijn zijn het vooral de sectoren die profiteren van structurele trends, die het best zouden moeten presteren.

Wie gaat betalen voor de massale liquiditeitsinjecties die de overheden in het systeem hebben gepompt om de economie overeind te houden tijdens de Covid-19-crisis?

De factuur betalen van de steunmaatregelen zal voor de komende jaren één van de belangrijkste uitdagingen worden. Dit neemt niet weg dat deze rekening aan de privésector doorspelen, enorme risico's met zich kan meebrengen. Volgens ons gaat men eerder een oplossing zoeken die bestaat uit een spreiding van de schulden op lange termijn.

Is de taks op effectenrekeningen van toepassing op Belgen die niet-ingezetenen zijn?

De taks op effectenrekeningen is mogelijk van toepassing op niet-ingezetenen, maar enkel op de effectenrekeningen die worden aangehouden in België. We moeten echter nagaan of de niet-ingezetene geen ingezetene is van een land waarmee België een dubbelbelastingverdrag heeft afgesloten voor wat de inkomsten- en vermogensbelastingen betreft. Indien een dergelijk verdrag bestaat, kan het vermogen enkel worden belast in het land waar men verblijft, en niet in België. Dat is met name het geval voor het verdrag dat België en Nederland hebben afgesloten: Nederlandse ingezetenen die een effectenrekening in België aanhouden, zullen niet dubbel worden belast. Het verdrag tussen België en Italië daarentegen voorziet niet in een dergelijke bepaling.

Wat denkt u van de Amerikaanse langetermijnrente die in de lift zit?

De stijgende Amerikaanse rente kan gepaard gaan met bepaalde risico's. Er is echter nog marge vooraleer beleggers en de markten zich echt zorgen moeten maken. Indien de rente stijgt, betekent dit gewoon dat de groei weer aantrekt, en daarom zou het risico beperkt moeten blijven.

Kunnen we wat meer uitleg krijgen over de verandering betreffende de tegoeden die voortaan beschermd worden in Luxemburg in plaats van in België?

Sinds de fusie wordt het geld dat u bij onze bank aanhoudt, gewaarborgd door het Fonds de Garantie des Dépôts Luxembourgeois (FGDL), het Luxemburgse depositogarantiestelsel, waar Quintet zich bij aangesloten heeft. Indien Quintet failliet zou gaan, kunt u uw rechten laten gelden bij het Luxemburgse depositogarantiestelsel. Net zoals het huidige systeem waarborgt dit systeem het saldo op uw rekeningen tot een maximumbedrag van 100.000 euro per persoon, per bank. Het aantal rekeningen dat u bij Quintet aanhoudt, maakt dus geen enkel verschil. De rekeningen die u aanhoudt bij andere bijkantoren van Quintet, zullen eveneens in rekening worden genomen bij de berekening van de compensatie.

Alle details over het Luxemburgse depositogarantiestelsel worden toegelicht in de brief die wij u op 13 november 2020 hebben gestuurd.

Is het mogelijk om als niet-ingezetene een effectenrekening te openen in Luxemburg?

Ja, dat is zeker mogelijk, maar de aanvaardingscriteria zijn afhankelijk van de beleggingsvennootschap of de kredietinstelling in kwestie. 

In de brief van 13 november van Ludivine Pilate heb ik deze zinnen gevonden in Bijlage III: 'Het kan onmogelijk blijken om bepaalde van deze financiële instrumenten terug te bezorgen, bijvoorbeeld omwille van fraude of administratieve nalatigheid. In dergelijke gevallen zal het SIIL een compensatie uitkeren van maximaal 20.000 euro per persoon, per bank'. Welke maatregelen zal de directie van Puilaetco en Quintet treffen om de risico's van fraude en nalatigheid te beperken? Wie wordt de bedrijfsrevisor? Kunnen beleggers het jaarlijkse auditverslag krijgen?

Heel ons bedrijf is onderworpen aan verschillende controleniveaus om risico's zoals fraude en nalatigheid te voorkomen. Dit kaderwerk werd nog versterkt binnen de groep Quintet in 2020 aan de hand van een gemeenschappelijke en robuuste methodologie die over de hele groep wordt uitgerold. Bovendien staat de bank eveneens onder toezicht van een externe bedrijfsrevisor en de Belgische en Europese toezichthouders. De externe bedrijfsrevisor van de groep Quintet is EY, die gespecialiseerd is in de financiële sector. Het jaarlijkse auditverslag wordt opgenomen in het jaarverslag van de groep Quintet, beschikbaar op deze website: https://www.quintet.com/en-gb/media#annual-reports.

In welke mate behoudt Puilaetco haar autonomie op het vlak van advies?

Het onderzoek, de beleggingsstrategie, de economische standpunten (zoals de Counterpoint) worden opgesteld door teams die verdeeld zijn over Europa, maar die wel samenwerken.

De Client Advisors in België dienen deze informatie te bezorgen aan de cliënten. Zij moeten deze informatie en algemene aanbevelingen tevens omzetten in adviezen die gepast zijn voor Belgische cliënten. Die adviezen dienen aangepast te zijn aan de behoeften en profielen van specifieke cliënten en aan onze lokale cultuur, de lokale fiscaliteit en de wetten inzake vermogensplanning.

Het zijn nog steeds de experts hier in België die onze cliënten begeleiden. Puilaetco zal lokaal verankerd blijven, maar heeft vanaf nu de slagkracht van een Europese groep.

Wat is de maximale blootstelling aan Private Equity in de samenstelling van de portefeuille?

Private Equity kan in een portefeuille een erg interessante diversificatie zijn. Dit neemt niet weg dat de bedragen waarmee men moet instappen vaak erg hoog zijn. Eén van de criteria om na te gaan of Private Equity zijn plaats verdient in een portefeuille, is dus de totale omvang van het vermogen. Bovendien moeten beleggers beseffen dat de beleggingen vaak een erg lange looptijd hebben en dat ze bijzonder illiquide zijn.

Wat zijn de vooruitzichten voor de GVV-fondsen? De markt wijst momenteel op kansen buiten Europa en ook binnen de duurzame vastgoedsector.

GVV's zullen een belangrijke bijdrage blijven leveren aan het totale rendement dat een portefeuille oplevert. De dividenden en bijgevolg de dividendrendementen blijven erg aantrekkelijk ten opzichte van obligaties. Daarom verwachten wij geen al te sterke stijging van de obligatierentes. De trend speelt dus in het voordeel van de GVV's. 

Bestaat er geen risico van maatschappelijke onrust? Wat zouden de gevolgen hiervan kunnen zijn?

De maatschappelijke onrust die we in de Verenigde Staten hebben gezien, kan zich steeds ook elders voordoen. Overal zien we lagen in de bevolking die gepolariseerd zijn en die een potentieel risico inhouden. Om dat risico te verkleinen, is het erg belangrijk om een sterke en breed gedragen groei te stimuleren wanneer de economie na de pandemie weer opengaat.

Hoe evolueerden de activa onder beheer bij Puilaetco in 2020?

De activa onder beheer bij Puilaetco zijn gestegen van 9,733 miljard euro eind 2019 tot 10,195 miljard euro eind 2020. Deze cijfers houden geen rekening met onze kredietactiviteiten.

Zal het duurzame aanbod discretionair blijven onder een aanzienlijk beleggingsbedrag?

Dankzij onze samenwerking met Triodos Bank kunnen wij een discretionair mandaat aanbieden vanaf 500.000 euro, dat tot dusver uitstekend gepresteerd heeft. Bovendien passen wij voortaan selectiecriteria toe die ook rekening houden met duurzame en verantwoorde aspecten, en dat voor al onze discretionaire en adviesoplossingen.

Wat zijn de vooruitzichten voor de GVV-sector?  Mogen we betere prestaties verwachten dan in 2020?

Voor de GVV-markten verwachten wij minder volatiliteit, behalve als de kortetermijnrente en de obligatierente door het dak zouden gaan. Dat is echter niet ons basisscenario. Door de heropening van de economie zal de belangstelling voor GVV's die in winkelpanden investeren, volgens ons toenemen. De kloof tussen de waardering van dit segment en dat van de overige GVV's is te hoog geworden. Hoewel bepaalde trends structureel zijn, met name telewerken en e-commerce, zit er al veel in de koersen. Bovendien zijn verschillende GVV's minder zwaar getroffen dan je zou denken. Wij verwachten nettorendementen tussen de 3% en 5%.

Biedt u Private Equity-beleggingsdiensten aan?

Private Equity wordt net zoals andere activaklassen aangeboden in het kader van een mandaat. We bieden deze dienst dus wel degelijk aan onze cliënten aan. Alles wordt bekeken in het kader van de portefeuille en het vermogen van de cliënt, afhankelijk van zijn risicoprofiel en specifieke kennis over dit type product. Het gaat dus niet om een 'stand alone' oplossing, maar om een globale benadering.

Wat is de visie van de groep Quintet ten aanzien van cliënten die bij Puilaetco wensen te beleggen op basis van duurzaamheidscriteria die werden vastgelegd door Triodos Bank?

Als groep aanvaardt en respecteert Quintet cliënten die voor Puilaetco kiezen omwille van het duurzame mandaat dat wij beheren in samenwerking met Triodos Bank. De overige duurzame oplossingen die Quintet aanbiedt, veranderen hier niets aan. 

Indien een klassieke 'neutrale' portefeuille die gelijkmatig gespreid is over 50% aandelen en 50% obligaties niet langer aangewezen is, wat is dan het mogelijke alternatief?

De klassieke overheidsobligaties bieden niet langer de bescherming die ze voordien wel boden in een portefeuille. Wij moeten daarom ons actieterrein voor obligaties uitbreiden. Er zijn meerdere pistes die we kunnen bewandelen: bedrijfsobligaties, obligaties in vreemde valuta, maar eveneens beleggingen in activa die rendement opleveren en waarmee we onze risico's kunnen spreiden. Een klassieke 50/50 portefeuille lijkt ons voor 2021 dus geen ideale oplossing.

Institutionele partijen beleggen al sinds 2020 in cryptomunten, soms weleens 'digitaal goud' genoemd. Is dit een oplossing voor de problemen van het geld dat werd bijgedrukt?

Bepaalde beleggers zijn tuk op cryptomunten, hoewel we het beleggingsconcept moeten nuanceren. De cryptomunten keren immers net zoals goud geen coupon of dividend uit, maar zijn wel 5 tot 10 keer zo volatiel als het gele metaal. Het zijn dus geen munten die garant staan voor de waarde van de belegging, zoals bijvoorbeeld de euro of dollar. Bovendien is er geen enkele instelling die de cryptomunten reguleert. We hebben onlangs enkele uitschuivers gezien, vooral wanneer beleggers het wachtwoord waren vergeten waarmee ze toegang kregen tot hun rekening. De institutionele beleggers die deze markt betreden, doen dat omwille van de diversificatie. Ze lopen echter een enorm risico, want niemand weet precies wat de intrinsieke waarde is van deze cryptomunten. In dat opzicht zijn ze dus geen oplossing voor de geldmassa die de centrale banken hebben gecreëerd.