Nieuwe verlengde aanslagtermijn in de inkomstenbelasting

Nieuwe verlengde aanslagtermijn in de inkomstenbelasting

De inkomstenbelasting kan worden ingekohierd tot 30 juni van het jaar dat volgt op het aanslagjaar. Met andere woorden, de inkomsten voor het jaar 2021 (d.w.z. van het aanslagjaar 2022 - voor een particulier is het aanslagjaar immers het jaar volgend op het jaar van het belastbaar inkomen) moeten uiterlijk op 30 juni 2023 worden gevestigd.

De wet van 20 november 2022 (B.S. 30 november 2022) wijzigde de aanslagtermijnen in de inkomstenbelasting. Deze termijnen werden verlengd waardoor de administratie in bepaalde gevallen de belasting zelfs tot 10 jaar vanaf 1 januari van het aanslagjaar, kan vestigen. In deze gevallen kunnen inkomsten van 2023 dus nog tot 31 december 2034 kunnen worden gevestigd.

Wat zijn de nieuwe aanslagtermijnen? 

De aanslagtermijn wordt verlengd tot 4 jaar vanaf 1 januari van het aanslagjaar indien de belastingplichtige zijn aangifte niet- of te laat indient. Voorheen bedroeg deze periode slechts 3 jaar.

Deze termijn wordt verlengd tot 6 jaar indien de aangifte de verrekening van forfaitaire buitenlandse belasting bevat (dit is een belastingkrediet dat bijvoorbeeld kan worden verkregen wanneer de belastingplichtige door Franse vennootschappen uitgekeerde dividenden heeft ontvangen; merk op vanaf inwerkingtreding van het nieuwe dubbelbelastingverdrag tussen België en Frankrijk het niet langer mogelijk zal zijn om dit FBB verrekenen).

Deze aanslagtermijn bedraagt zelfs 10 jaar in geval van een complexe aangifte.

Maar wat is een complexe aangifte? De wet geeft hiervan geen definitie, maar aanziet een aangifte als complex indien deze:

In geval van fraude, d.w.z. schending van de fiscale bepalingen met kwaad of bedrieglijk opzet, gaat de aanslagtermijn tenslotte van 7 naar 10 jaar.

Deze nieuwe aanslagtermijnen zijn van toepassing vanaf 1 januari 2023.

Op aanslagjaren vóór 1 januari 2023 blijven de oude bepalingen van toepassing. De administratie zal geen gebruik kunnen maken van de aanslagtermijn van 10 jaar in geval van fraude, noch van de termijn van 6 jaar indien iemand in zijn aangifte om het FBB verzocht.

De fiscale wetgeving verandert voortdurend, soms met terugwerkende kracht, en kan bijkomende belastingen, intresten of boetes met zich meebrengen. Dit artikel vormt geen fiscaal advies. De fiscale behandeling van elke verrichting is specifiek aan de persoonlijke situatie van elk individu. De informatie die in dit artikel verstrekt wordt, is van algemene aard. Ze vervangt geen specifiek advies voor uw eigen situatie. Het is aangewezen om specifiek advies bij erkende professionals in te winnen alvorens om het even welke actie te ondernemen of ervan af te zien om te handelen.