Dubbele belasting van Franse dividenden: de minister van financiën bindt eindelijk in!

Dubbele belasting van Franse dividenden: de minister van financiën bindt eindelijk in!

Via een persbericht van 20 januari 2021 werd het goede nieuws verkondigd: de fiscale administratie gaat rekening houden met de rechtspraak van het Hof van Cassatie.
Dubbele belasting
Even ter herinnering, van een dividend van 100 euro uitgekeerd door een Franse vennootschap aan een natuurlijke persoon fiscale inwoner van België wordt Franse bronheffing afgehouden (15 euro voor 2018 en 12,8 euro sinds 2018), evenals Belgische roerende voorheffing (27% in 2017; 30% sinds 2018).

Het verdrag ter vermijding van dubbele belasting tussen België en Frankrijk voorziet ook in de toekenning, door België, van een belastingkrediet genaamd “forfait voor buitenlandse belasting” (« FBB »).
Dit FBB kan niet lager zijn dan 15% van het nettobedrag na afhouding van de Franse bronbelasting.

Het overzicht hieronder laat de voordelige gevolgen zien van de rechtspraak van het Hof van Cassatie:
Jaar 2017 2018-2019-2020
Brutodividend 100 euro 100 euro
Franse bronheffing 15 (%) 12,8 (%)
Nettodividend aan de grens 85 87,2
Belgische RV 22,95 (27 %) 26,16 (30 %)
Terugvorderbaar (maximaal 15% van het netto aan de grens) 12,75 12,8 (= maximale Franse belasting) (en niet 13,08)
 
Wat moet u als belastingplichtige doen om de terugbetaling te krijgen van dit belastingkrediet?
  1. Voor de dividenden ontvangen in 2020 moet de terugbetaling gevraagd worden via de volgende fiscale aangifte op de hierna beschreven wijze.
Dividenden ontvangen in België
In het kader VII (Inkomsten van kapitalen en roerende goederen), vult u rubriek A, 1, a, 1° in met het bedrag van het dividend « netto aan de grens », met andere woorden het bedrag ontvangen voor afhouding van de (Belgische) roerende voorheffing (code 1160-04).

Dividenden ontvangen in het buitenland
In het kader VII (Inkomsten van kapitalen en roerende goederen), vult u rubriek A, 2, b, 1° in met het bedrag van het dividend « netto aan de grens » (code 1444-11).
Of het dividend in het buitenland dan wel in België werd ontvangen, u vult ook de rubriek F van hetzelfde kader VII in op volgende manier:
Land Code Bedrag Aard
Frankrijk 1160-04 en/of 1444-11 = netto aan de grens Dividend
Naar de toekomst toe zal deze melding in de fiscale aangifte blijven voortduren zolang het Belgisch-Frans verdrag niet is aangepast (1).
  1. Voor de dividenden ontvangen gedurende de voorafgaande jaren gebeurt de terugbetaling via een « vraag tot ambtshalve ontheffing » gericht aan de fiscale administratie.
In geval van dividenden ontvangen in België (die dus Belgische bevrijdende roerende voorheffing ondergingen), beschikt de belastingplichtige over een termijn van vijf jaar om zijn vraag tot terugbetaling in te dienen. Deze termijn van vijf jaar loopt vanaf 1 januari van het lopende jaar gedurende hetwelk de voorheffing werd ingehouden. Met andere woorden sinds 1 januari 2021 kunnen de inkomsten van januari 2016 niet meer het voorwerp uitmaken van een administratief bezwaar (2).
 
Gaat het om dividenden ontvangen in het buitenland (en dus opgenomen door de belastingplichtige in diens jaarlijkse aangifte), dan loopt de termijn van vijf jaar vanaf 1 januari van het aanslagjaar. In deze hypothese kunnen de inkomsten van 2016 (vermeld in de aangifte van 2017) wel nog het voorwerp uitmaken van een vraag tot terugbetaling in 2021.
 
Besluit
Positieve fiscale nieuwigheden zijn dermate zeldzaam dat ze aandacht verdienen!
Als u denkt recht te hebben op een terugbetaling van belasting, dan zal Puilaetco u met plezier de nodige informatie verstrekken.
Een aandachtspunt: de fiscale administratie zal het FBB-krediet weigeren voor dividenden uit Italiaanse, Noorse, Finse, Israëlische en Ierse bron, terwijl België nochtans ook met deze landen een verdrag ter vermijding van dubbele belasting sloot dat ook voorziet in de aftrek van FBB.
De dienst Wealth Planning & Structuring staat zoals steeds te uwer beschikking om al uw vragen hieromtrent te beantwoorden.
 


 
[1] Frankrijk en België zijn overeengekomen om het FBB te schrappen in het toekomstige nieuwe Belgisch-Franse verdrag ter vermijding van dubbele belasting. Dit akkoord werd echter juridisch nog niet omgezet.
[2] Bepaalde belastingplichtigen hebben, rekening houdend met de rechtspraak van het Hof van Cassatie, bij wijze van voorzorgsmaatregel al een aanvraag om terugbetaling ingediend. Deze blijft uiteraard geldig.