Enkele aandachtspunten voor de aangifte in de personenbelasting, inkomsten 2022

Enkele aandachtspunten voor de aangifte in de personenbelasting, inkomsten 2022

1. Gebruik van de kolommen van de aangifte

Aangezien gehuwden of wettelijk samenwonenden één aangifte moeten invullen (feitelijk samenwonenden geven hun inkomsten in afzonderlijke aangiften aan), was het gebruikelijk dat de gehuwde of wettelijk samenwonende zijn/haar gegevens in de linkerkolom invulde en dat zijn/haar echtgenoot of wettelijk samenwonende de rechterkolom invulde. Voor inkomsten die vanaf 2022 worden ontvangen, is de linkerkolom voortaan voorbehouden voor de oudste echtgenoot of wettelijk samenwonende en de rechterkolom voor de jongste echtgenoot of wettelijk samenwonende, ongeacht het geslacht.

2.    Dividenden vrijgesteld tot 800 €

Net zoals het vorige aanslagjaar, wordt een vrijstelling tot 800 € toegekend voor dividenden van Belgische of buitenlandse vennootschappen, met uitzondering van dividenden uitgekeerd door juridische constructies (bv. Zwitserse stichting, trust, Luxemburgse SPF), beveks of gemeenschappelijke beleggingsfondsen. Deze vrijstelling neemt de vorm aan van een inhouding van Belgische roerende voorheffing op dividenden die in aanmerking komen voor deze vrijstelling. Het bedrag van de ingehouden roerende voorheffing moet dus worden aangegeven onder code 1437 en 2437 van vak VII. Aangezien het tarief van de roerende voorheffing 30% bedraagt, mag onder deze codes maximaal 240 € worden vermeld. Als de ingehouden roerende voorheffing hoger is dan de belasting die u verschuldigd bent, wordt deze dienovereenkomstig terugbetaald.

Als u dividenden ontvangen hebt zonder toepassing van roerende voorheffing (bv. in het buitenland geïnde dividenden van buitenlandse vennootschappen), mag u ervan afzien om ze aan te geven binnen de limiet van de vrijstelling van 800 € en door het bedrag van de ingehouden roerende voorheffing te beperken op andere dividenden die kunnen worden aangegeven, zoals hierboven uitgelegd.

Elke belastingplichtige die een gezamenlijke aangifte doet, kan van dit voordeel genieten.

De bankdocumenten met het bedrag van de dividenden die van deze vrijstelling kunnen genieten, hoeven niet bij de aangifte te worden gevoegd, maar moeten beschikbaar worden gehouden op verzoek van de administratie.

3.    FBB (forfaitair gedeelte van buitenlandse belasting) en dividenden van Franse vennootschappen

Het dubbelbelastingverdrag tussen België en Frankrijk dat momenteel van kracht is, staat nog steeds de terugvordering toe van 15% FBB op dividenden die door Franse vennootschappen worden uitgekeerd aan Belgische ingezetenen natuurlijke personen. Dit voordeel neemt de vorm aan van een inhouding gelijk aan 15% van het Franse dividend na aftrek van de Franse bronheffing en de Belgische roerende voorheffing.

Hiertoe moet het bedrag van het Franse dividend na aftrek van de Belgische roerende voorheffing worden aangegeven onder code 1160 of 2160 van vak VII. Het is ook noodzakelijk om de rubrieken onder F van vak VII in te vullen door het type inkomsten, de code, het bedrag van de aangegeven dividenden en hun land van oorsprong te vermelden.

Dit voordeel heeft de vorm van een aanrekening van het FBB op de verschuldigde belasting; het FBB is niet terugbetaalbaar.

Wanneer het nieuwe dubbelbelastingverdrag tussen België en Frankrijk van kracht wordt, kan het FBB niet langer worden teruggevorderd.

4.    Uiterste datum voor het indienen van de aangifte

De aangifte in de personenbelasting, inkomsten 2022, moet uiterlijk op de volgende data worden ingediend:

- papieren aangifte: 30 juni 2023
- aangifte via myminfin of via een gevolmachtigde: 15 juli 2023

Als de aangifte volgens de wet als "complex" wordt beschouwd (wat het geval is als de belastingplichtige het FBB aanvraagt), gelden de volgende termijnen:

- papieren aangifte: 30 juni 2023
- aangifte via myminfin of via een gevolmachtigde: 18 oktober 2023

We merken op dat een zogenaamde "complexe" aangifte volgens de bewoordingen van de wet, een langere belastingtermijn opent.

Het departement Wealth Planning & Structuring staat te uwer beschikking voor alle bijkomende informatie of eventuele vragen.

De fiscale wetgeving verandert voortdurend, soms met terugwerkende kracht, en kan bijkomende belastingen, intresten of boetes met zich meebrengen. Dit artikel vormt geen fiscaal advies. De fiscale behandeling van elke verrichting is specifiek aan de persoonlijke situatie van elk individu. De informatie die in dit artikel verstrekt wordt, is van algemene aard. Ze vervangt geen specifiek advies voor uw eigen situatie. Het is aangewezen om specifiek advies bij erkende professionals in te winnen alvorens om het even welke actie te ondernemen of ervan af te zien om te handelen.