Juridische informatie

Juridische informatie

Algemeen reglement van de verrichtingen
Lees meer
Informatiefiche over de depositobescherming 

Lees meer

Open Banking
PSD2 API's & PUBLICATIE VAN DE STATISTIEKEN
Lees meer
Creditrente
Alles over PSD2:
PSD2 is de afkorting van Payment Services Directive 2 (« Richtlijn betreffende betaaldiensten »). Deze richtlijn, die in 2018 van kracht geworden is, regelt de betaalmarkt in de Europese Unie. Ze versterkt uw bescherming en wil innovatie en concurrentie aanmoedigen.
Lees meer
Verslag RTS 28
Puilaetco, a Quintet Private Bank (Europe) S.A. branch, levert volgende beleggingsdiensten: ontvangst en doorgeven van orders, beheer voor rekening van derden, beleggingsadvies, discretionair beheer.
Lees meer
MiFID II:
Welke gevolgen voor de beleggers?
Lees meer
MiFID: de bescherming van de belegger
De financiële wereld kan complex lijken. Het is dus belangrijk dat we u kunnen begeleiden. Daarom hebben we didactische video’s gemaakt, waarmee we u kunnen informeren over de voornaamste financiële instrumenten, of uw kennis erover kunnen verbeteren.

Lees meer

Active ownership policy
Als bank hebben wij bij Puilaetco, een bijkantoor van Quintet Private Bank (Europe) S.A., een verantwoord beleggingsbeleid aangenomen waarvan actief aandeelhouderschap integraal deel uitmaakt.

Lees meer

PAD
PAD is de afkorting van Payment Accounts Directive. Deze richtlijn werd aangenomen in juli 2014 en legt de regels vast betreffende de transparantie en vergelijkbaarheid van de kosten die aan de consumenten worden aangerekend voor de betaalrekeningen die zij aanhouden, alsook de regels betreffende de verandering van betaalrekening. 

Lees meer

Sanctions statement
Orderuitvoeringsbeleid

Quintet Fund Sustainability Assessment
Summary

Download het document
Group Responsible Investment Policy
Download het document
Group Privacy Notice
Download het document

Er geldt geen enkele verplichting ten overstaan van de correctheid, de volledigheid en het actueel karakter van de gegeven informatie. De informatie wordt eveneens verstrekt zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet.

Wij nemen alle mogelijke maatregelen om de gepubliceerde gegevens op onze site correct en up-to-date te houden teneinde u zo precies en zo volledig mogelijk te informeren. Wij kunnen dus in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten of onnauwkeurigheden op onze website uitgezonderd ingeval van dwaling of zware fout. Bovendien kan Puilaetco niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade als gevolg van foutieve informatie die buiten haar wil om wordt verspreid; bijvoorbeeld door verspreiding van een virus, technische defecten, onderbreking van de connectie, frauduleuze interventie van een derde niettegenstaande het feit dat Puilaetco alles in het werk stelt om maximale veiligheid te waarborgen en de verspreide informatie te controleren.

De informatie en publicaties op de site hebben geen enkele juridische, boekhoudkundige of fiscale waarde en kunnen dus niet worden beschouwd als een aanbod of dringend verzoek tot aan- of verkoop van ongeacht welk financieel instrument. De informatie mag enkel gezien worden als de mening van een gekwalificeerde deskundige, bestemd voor gebruik binnen een bepaalde context.

Niets kan de persoonlijke mening van de lezer, zijn technische en vakkennis vervangen.

Deze site kan links bevatten naar andere sites die worden beheerd door derden. De consultatie van deze sites gebeurt op eigen risico. Puilaetco oefent geen enkele controle uit op die sites en kan derhalve niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud en de voorgestelde produkten en diensten op die sites.

Het is verboden om de inhoud van deze site volledig of gedeeltelijk te reproduceren, copiëren, transfereren, wijzigen, verkopen, publiceren ongeacht op welke wijze, hetzij via fotokopie, foto, microfilm, magneetband, geluidsband of diskette hetzij via een ander electronisch kanaal, zonder dat de auteur of diens rechthebbenden de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming hebben gegeven.

De persoonlijke gegevens betreffende de klant zijn bestemd om met de computer te worden verwerkt in het kader van het globale klantenbeheer, de voorkoming van misbruiken en bedrog en, in voorkomend geval, voor marketingdoeleinden.

De aansprakelijkheid voor de verwerking van deze gegevens berust bij Puilaetco, a Quintet Private Bank (Europe) S.A. branch. Puilaetco is een bijkantoor van Quintet Private Bank (Europe) S.A., een Luxemburgse kredietinstelling waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 43, boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg.

De personeelsleden van Puilaetco, a Quintet Private Bank (Europe) S.A. branch, die toegang hebben tot deze gegevens zijn contractueel gehouden tot discretie en geheimhouding.

De klant beschikt ten allen tijde over een toegangsrecht en, indien nodig, over een recht van rechtzetting van verkeerde persoonlijke gegevens die hem aanbelangen.

Het staat hem vrij zich, op gewoon verzoek en gratis, te verzetten tegen het gebruik van deze gegevens voor rechtstreekse marketingdoeleinden.

Zoals door de wet wordt vereist, stemt de klant met betrekking tot de gegevens over zijn raciale of etnische oorsprong, zijn filosofische, morele of godsdienstige overtuiging er uitdrukkelijk en onbeperkt mee in, dat Puilaetco, a Quintet Private Bank (Europe) S.A. branch, alle banktransacties uitvoert, zelfs indien zij deze gevoelige gegevens onthullen.

De bank aanvaardt geen beursorders via e-mail.

De Cliënt kan zijn klachten eveneens zenden naar het volgende e-mailadres: brm@puilaetco.be, of overmaken via het telefoonnummer (+ 32 (0)2 679.45.11) of faxnummer (+ 32 (0)2 679.46.22) van de Bank. De Bank zendt een ontvangstbevestiging binnen de 5 werkdagen en doet haar best om de klacht te beantwoorden binnen de maand na de ontvangst ervan, voor zover de klacht duidelijk en volledig is.

Elke klacht betreffende een betalingsverrichting moet aan de Bank worden gericht om er te worden behandeld binnen de 15 werkdagen na ontvangst. In uitzonderlijke situaties waarin het, om redenen die de Bank niet verwijtbaar zijn, niet mogelijk is om binnen de 15 werkdagen antwoord te geven, zal de Bank een bericht sturen waarin de noodzakelijke bijkomende termijn om de klacht te beantwoorden duidelijk wordt gemotiveerd. De termijn om een definitief antwoord te ontvangen, mag in geen geval meer dan 35 bijkomende werkdagen bedragen.

Wanneer er voor een klacht geen oplossing gevonden wordt binnen een redelijke termijn, zal de Bank, op eigen initiatief, aan de Privécliënt (in tegenstelling tot de professionele Cliënt) de bij wet voorziene informatie verstrekken die hem toelaat om zijn toevlucht te nemen tot een buitengerechtelijke regeling van het geschil.

De gegevens van OMBUDSFIN, gekwalificeerde entiteit voor de buitengerechtelijke regeling van geschillen (klachten betreffende bankproducten en –diensten) zijn de volgende: OMBUDSFIN - Ombudsman in financiële geschillen - North Gate II, Koning Albert II-laan 8 te 1000 Brussel (website: www.ombudsfin.be, e-mailadres: ombudsman@ombudsfin.be tel: 02/545.77.70 en fax: 02/545.77.79).

Bij gebrek aan een akkoord over de door OMBUDSFIN voorgestelde oplossingen kan elke partij de zaak bij de bevoegde rechtbanken aanhangig maken.

De Cliënt heeft de mogelijkheid om, op verzoek, bijkomende informatie te verkrijgen over het interne proces inzake de behandeling van klachten binnen de Bank.

In het kader van een klacht betreffende een in Zwitserland woonachtige Cliënt, kan de Cliënt, desgevallend, contact opnemen met de Zwitserse Ombudsman ‘Ombudsstelle für Finanzdienstleister’: Ombudsman’s Office for financial service providers - Bleicherweg 10, 8001 Zürich - www.ofdl.ch

Bereikbaarheid Puilaetco

Multimodaal plan