Juridische informatie

Juridische informatie

Algemeen reglement van de verrichtingen
Lees meer
Informatiefiche over de depositobescherming 

Lees meer

Open Banking
PSD2 API's & PUBLICATIE VAN DE STATISTIEKEN
Lees meer
Creditrente
Alles over PSD2:
PSD2 is de afkorting van Payment Services Directive 2 (« Richtlijn betreffende betaaldiensten »). Deze richtlijn, die in 2018 van kracht geworden is, regelt de betaalmarkt in de Europese Unie. Ze versterkt uw bescherming en wil innovatie en concurrentie aanmoedigen.
Lees meer
Verslag RTS 28
Puilaetco, a Quintet Private Bank (Europe) S.A. branch, levert volgende beleggingsdiensten: ontvangst en doorgeven van orders, beheer voor rekening van derden, beleggingsadvies, discretionair beheer.
Lees meer
MiFID II:
Welke gevolgen voor de beleggers?
Lees meer
MiFID: de bescherming van de belegger
De financiële wereld kan complex lijken. Het is dus belangrijk dat we u kunnen begeleiden. Daarom hebben we didactische video’s gemaakt, waarmee we u kunnen informeren over de voornaamste financiële instrumenten, of uw kennis erover kunnen verbeteren.

Lees meer

Active ownership policy
Als bank hebben wij bij Puilaetco, een bijkantoor van Quintet Private Bank (Europe) S.A., een verantwoord beleggingsbeleid aangenomen waarvan actief aandeelhouderschap integraal deel uitmaakt.

Lees meer

PAD
PAD is de afkorting van Payment Accounts Directive. Deze richtlijn werd aangenomen in juli 2014 en legt de regels vast betreffende de transparantie en vergelijkbaarheid van de kosten die aan de consumenten worden aangerekend voor de betaalrekeningen die zij aanhouden, alsook de regels betreffende de verandering van betaalrekening. 

Lees meer

Orderuitvoeringsbeleid
Sanctions statement
Fund Solutions Selection and Monitoring Policy
Download het document
Bereikbaarheid Puilaetco

Multimodaal plan

Puilaetco oefent haar activiteiten uit met inachtneming van de integriteits- en transparantieprincipes teneinde zoveel mogelijk te voorkomen dat er zich reële of potentiële belangenconflicten voordoen of ze, op zijn minst, billijk te beheren.

Overeenkomstig de geldende regelgeving, heeft de Bank een beleid inzake het beheer van belangenconflicten ingevoerd, evenals een aantal administratieve, organisatorische en procedurele maatregelen ter voorkoming van belangenconflicten.

Een belangenconflict wordt gedefinieerd als een nadelig conflict tussen de belangen van de Bank, of haar werknemers, en haar cliënten, of tussen de belangen van verschillende van haar cliënten.

De Compliance-functie is verantwoordelijk voor de voorkoming en het beheer van belangenconflicten. Ze handelt eveneens in de hoedanigheid van adviseur in geval van belangenconflicten. De Raad van Bestuur evalueert op regelmatige wijze de implementatie en de doeltreffendheid van het beleid inzake het beheer van belangencondlicten. Hij controleert of het voornoemde beleid aangepast is ten aanzien van de omvang, de organisatie en de complexiteit van de activiteiten van de Bank.

Het beleid is van toepassing op alle werknemers van de Bank, evenals op de leden van de Raad van Bestuur en van het Directiecomité. Alle stakeholders van de Bank moeten professioneel handelen door de bestaande belangenconflicten en de belangrijkste bronnen van potentiële belangenconflicten te identificeren en door elk huidig of potentieel belangenconflict en elke bron van potentiële belangenconflicten aan de Compliance-functie te melden.

De Compliance-functie beschikt over een databank van de belangenconflicten waarin de potentiële belangenconflicten, de aangenomen preventieve maatregelen en de evaluatie van het resterende risico van belangenconflicten worden gedocumenteerd. De Bank houdt eveneens een register bij van de conflicten die een aanzienlijk risico inhouden van aantasting van de belangen van één of meerdere cliënten, leveranciers, tegenpartijen, verbonden partijen, ...

De Raad van Bestuur speelt een centrale rol bij de bepaling van het vergoedingsbeleid binnen de Bank. In dit opzicht heeft hij de basisprincipes van het vergoedingsbeleid ingevoerd en herziet hij deze principes jaarlijks naargelang van de ontwikkelingen van de Bank. Het Directiecomité ziet erop toe dat dit beleid correct wordt toegepast.

Het Vergoedings- en Benoemingscomité van de Bank werd opgericht teneinde een goed beheer van de activiteiten van de Bank te verzekeren en de vergoedingsprincipes te controleren. Bijgevolg wordt het algemene vergoedingsbeleid van de Bank door dit Comité herzien en goedgekeurd. Dit Comité bestaat uitsluitend uit niet-uitvoerende leden van de Raad van Bestuur.

Het vergoedingsbeleid is verenigbaar met het gezonde en effectieve risicobeheer van de Bank en kan daardoor geen risico aanmoedigen dat het door de Bank vastgelegde tolerantieniveau overschrijdt. Het beleid is in overeenstemming met de economische strategie, de doelstellingen, de waarden en de belangen op lange termijn van de Bank en het omvat maatregelen ter voorkoming van belangenconflicten.

Het vergoedingsbeleid van de Groep Quintet Private Bank is toepasselijk binnen de Bank. Alle vergoedingssystemen moeten in overeenstemming zijn met het vergoedingsbeleid van de Groep Quintet Private Bank. Toch zijn er bepaalde lokale specificiteiten overeenkomstig het Belgisch recht, bv. betreffende de definitie van de “Material Risk Takers” (medewerkers wiens professionele activiteiten een significante invloed hebben op het risicoprofiel van de Bank), de ratio tussen de vaste en variabele vergoeding en de vertrekvergoedingen.

Zonder afbreuk te doen aan de rol van het Vergoedings- en Benoemingscomité, onderzoekt het Risk, Compliance en Legal Comité of de door het vergoedingssysteem voorziene incentives op gepaste wijze rekening houden met de beheersing van de risico’s, de behoeften inzake eigen vermogen en de liquiditeitspositie van de instelling, alsook met de waarschijnlijkheid van de spreiding van de winst in de tijd.

Om die reden hebben wij bijzondere aandacht voor ethische kwesties en waken wij er te allen tijde over dat het personeel van de Bank, in zijn geheel, handelt overeenkomstig de voorgeschreven normen.

De Bank heeft een coherent integriteitsbeleid bepaald ter bevordering van een onberispelijk gedrag. De richtprincipes van dit beleid zijn van toepassing op alle werknemers, ongeacht hun hiërarchisch niveau, evenals op de leden van het Directiecomité en de leden van de Raad van Bestuur.   

Het integriteitsbeleid bepaalt de basisprincipes die de werknemers als referenties moeten beschouwen bij de besluitvorming of de uitvoering van verrichtingen.

In deze context bepaalt de Raad van Bestuur de strategische doelstellingen en de bedrijfswaarden van de Bank, evenals de interne gedragsregels en de formele regels die de modaliteiten van het zakendoen vanuit een integere geest preciseren.

De perimeter van het integriteitsbeleid heeft meer bepaald, maar niet uitsluitend betrekking op:

 • De strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme;
 • De integriteit van de financiële markten;
 • De bescherming van de belangen van de cliënten, consumenten, beleggers;
 • De bescherming van de gegevens en de naleving van het beroepsgeheim;
 • De ethiek en de deontologie;
 • De « whistleblowing »;
 • De strijd tegen corruptie.

De beoordeling van het gepaste karakter en van de doeltreffendheid van het integriteitsbeleid, evenals het toezicht, de controle en het onderzoek van de naleving ervan, met inbegrip van de instructies die eruit voortvloeien, valt binnen het bevoegdheids- en verantwoordelijkheidsgebied van de Compliance-functie.

Bijgevolg neemt het Directiecomité de noodzakelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat er voortdurend een onafhankelijke en permanente Compliance-functie bestaat.

De verantwoordelijkheden inzake de risicocontrole binnen de Bank zijn verdeeld over 5 niveaus:

 • de Raad van Bestuur
 • de gespecialiseerde comités
 • het Directiecomité
 • de subcomités risicobeheer
 • het departement risicobeheer

Bovendien moet elke werknemer professioneel en voorzichtig te werk gaan, de limieten, regels en richtlijnen inzake risicobeheer naleven en elke bekommernis die de integriteit of stabiliteit van de Bank of de Groep in gevaar zou kunnen brengen, rapporteren aan de risicobeheersfunctie.

Er bestaat binnen de Bank een risicobeheersfunctie, i.e. een onafhankelijke functie die erop toeziet dat elk risico waaraan de Bank wordt of kan worden blootgesteld, correct geïdentificeerd, gemeten, opgevolgd, beheerd en gerapporteerd wordt.

De risicobeheersfunctie levert een essentiële bijdrage aan de invoering van een risicobeheersproces, maar andere entiteiten zijn eveneens sterk betrokken. Alle entiteiten van het eerste niveau waar de risico’s ontstaan (bv. de commerciële entiteiten, de Back-Office, ...), de Compliance-functie en de Audit-functie zijn immers belangrijke entiteiten zonder dewelke het risicobeheer niet doeltreffend zou kunnen zijn. Ander controle-entiteiten zijn eveneens betrokken bij het risicobeheer, zoals de Human Resources of het Legal-departement. 

Binnen de Bank wordt het « Risk Management Process » georganiseerd op basis van 5 controleniveaus die doorgaans de « verdedigingslinies » worden genoemd.

De commerciële en bedrijfseenheden vormen de eerste verdedigingslinie van de Bank. Zij zijn verantwoordelijk voor de identificatie van de risico's die verbonden zijn aan elke verrichting en moeten de opgelegde procedures en limieten naleven. De tweede verdedigingslinie omvat de controlefuncties (Risk en Compliance) die zich ervan moeten verzekeren dat de risico’s door de commerciële en bedrijfseenheden goed geïdentificeerd en beheerd werden volgens de toepasselijke regels en procedures. De derde verdedigingslinie bestaat uit de Interne Audit, die toeziet op de naleving van de regels en procedures door de eerste en de tweede verdedigingslinie. De Externe Audit is de vierde verdedigingslinie en de regelgevende autoriteiten vormen de vijfde verdedigingslinie.

Teneinde ervoor te zorgen dat het risicobeheer doeltreffend en afdoend is, bestaat er een wisselwerking tussen deze 5 verdedigingslinies, maar ook met de Raad van Bestuur en het Directiecomité.

Er geldt geen enkele verplichting ten overstaan van de correctheid, de volledigheid en het actueel karakter van de gegeven informatie. De informatie wordt eveneens verstrekt zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet.

Wij nemen alle mogelijke maatregelen om de gepubliceerde gegevens op onze site correct en up-to-date te houden teneinde u zo precies en zo volledig mogelijk te informeren. Wij kunnen dus in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten of onnauwkeurigheden op onze website uitgezonderd ingeval van dwaling of zware fout. Bovendien kan Puilaetco niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade als gevolg van foutieve informatie die buiten haar wil om wordt verspreid; bijvoorbeeld door verspreiding van een virus, technische defecten, onderbreking van de connectie, frauduleuze interventie van een derde niettegenstaande het feit dat Puilaetco alles in het werk stelt om maximale veiligheid te waarborgen en de verspreide informatie te controleren.

De informatie en publicaties op de site hebben geen enkele juridische, boekhoudkundige of fiscale waarde en kunnen dus niet worden beschouwd als een aanbod of dringend verzoek tot aan- of verkoop van ongeacht welk financieel instrument. De informatie mag enkel gezien worden als de mening van een gekwalificeerde deskundige, bestemd voor gebruik binnen een bepaalde context.

Niets kan de persoonlijke mening van de lezer, zijn technische en vakkennis vervangen.

Deze site kan links bevatten naar andere sites die worden beheerd door derden. De consultatie van deze sites gebeurt op eigen risico. Puilaetco oefent geen enkele controle uit op die sites en kan derhalve niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud en de voorgestelde produkten en diensten op die sites.

Het is verboden om de inhoud van deze site volledig of gedeeltelijk te reproduceren, copiëren, transfereren, wijzigen, verkopen, publiceren ongeacht op welke wijze, hetzij via fotokopie, foto, microfilm, magneetband, geluidsband of diskette hetzij via een ander electronisch kanaal, zonder dat de auteur of diens rechthebbenden de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming hebben gegeven.

De persoonlijke gegevens betreffende de klant zijn bestemd om met de computer te worden verwerkt in het kader van het globale klantenbeheer, de voorkoming van misbruiken en bedrog en, in voorkomend geval, voor marketingdoeleinden.

De aansprakelijkheid voor de verwerking van deze gegevens berust bij Puilaetco, a Quintet Private Bank (Europe) S.A. branch. Puilaetco is een bijkantoor van Quintet Private Bank (Europe) S.A., een Luxemburgse kredietinstelling waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 43, boulevard Royal, L-2955 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg.

De personeelsleden van Puilaetco, a Quintet Private Bank (Europe) S.A. branch, die toegang hebben tot deze gegevens zijn contractueel gehouden tot discretie en geheimhouding.

De klant beschikt ten allen tijde over een toegangsrecht en, indien nodig, over een recht van rechtzetting van verkeerde persoonlijke gegevens die hem aanbelangen.

Het staat hem vrij zich, op gewoon verzoek en gratis, te verzetten tegen het gebruik van deze gegevens voor rechtstreekse marketingdoeleinden.

Zoals door de wet wordt vereist, stemt de klant met betrekking tot de gegevens over zijn raciale of etnische oorsprong, zijn filosofische, morele of godsdienstige overtuiging er uitdrukkelijk en onbeperkt mee in, dat Puilaetco, a Quintet Private Bank (Europe) S.A. branch, alle banktransacties uitvoert, zelfs indien zij deze gevoelige gegevens onthullen.

De bank aanvaardt geen beursorders via e-mail.

De Cliënt kan zijn klachten eveneens zenden naar het volgende e-mailadres: private.banking@puilaetco.be, of overmaken via het telefoonnummer (+ 32 (0)2 679.45.11) of faxnummer (+ 32 (0)2 679.46.22) van de Bank. De Bank zendt een ontvangstbevestiging binnen de 5 werkdagen en doet haar best om de klacht te beantwoorden binnen de maand na de ontvangst ervan, voor zover de klacht duidelijk en volledig is.

Elke klacht betreffende een betalingsverrichting moet aan de Bank worden gericht om er te worden behandeld binnen de 15 werkdagen na ontvangst. In uitzonderlijke situaties waarin het, om redenen die de Bank niet verwijtbaar zijn, niet mogelijk is om binnen de 15 werkdagen antwoord te geven, zal de Bank een bericht sturen waarin de noodzakelijke bijkomende termijn om de klacht te beantwoorden duidelijk wordt gemotiveerd. De termijn om een definitief antwoord te ontvangen, mag in geen geval meer dan 35 bijkomende werkdagen bedragen.

Wanneer er voor een klacht geen oplossing gevonden wordt binnen een redelijke termijn, zal de Bank, op eigen initiatief, aan de Privécliënt (in tegenstelling tot de professionele Cliënt) de bij wet voorziene informatie verstrekken die hem toelaat om zijn toevlucht te nemen tot een buitengerechtelijke regeling van het geschil.

De gegevens van OMBUDSFIN, gekwalificeerde entiteit voor de buitengerechtelijke regeling van geschillen (klachten betreffende bankproducten en –diensten) zijn de volgende: OMBUDSFIN - Ombudsman in financiële geschillen - North Gate II, Koning Albert II-laan 8 te 1000 Brussel (website: www.ombudsfin.be, e-mailadres: ombudsman@ombudsfin.be tel: 02/545.77.70 en fax: 02/545.77.79).
 

Bij gebrek aan een akkoord over de door OMBUDSFIN voorgestelde oplossingen kan elke partij de zaak bij de bevoegde rechtbanken aanhangig maken.

De Cliënt heeft de mogelijkheid om, op verzoek, bijkomende informatie te verkrijgen over het interne proces inzake de behandeling van klachten binnen de Bank.