Counterpoint 2023 Halfjaarlijkse Beleggingsvooruitzichten

Counterpoint 2023 Halfjaarlijkse Beleggingsvooruitzichten

Verschillen in groeidynamiek tussen regio's worden steeds duidelijker en we verwachten dat marktcycli uit elkaar gaan lopen
Een nieuwe marktcyclus: kansen grijpen en risico's beheersen

Nu we bijna halverwege 2023 zijn, is het een goed moment om terug te kijken op de verwachtingen die we eerder dit jaar uitspraken. We blikken met name terug op drie belangrijke pijlers van onze marktvisie: een piek in de inflatie (beginnend in de VS), het einde van de rentecyclus door centrale banken (beginnend bij de Amerikaanse Federal Reserve, de Fed) en het economische herstel in China.  

Met de start van dit jaar gingen wij uit van een recessie in ontwikkelde landen als gevolg van een verkrappend monetair beleid. Dit zou neerwaartse druk op de inflatie geven, waardoor centrale banken hun renteverhogingen zouden staken. Bovendien zou de economische groei in China verder aantrekken. Daar is inflatie geen probleem en wordt de economie ondersteund door de heropening en stimulering door de centrale bank. 

Zijn onze verwachtingen uitgekomen? Voor een deel wel. We zien duidelijke tekenen dat de inflatie zijn hoogtepunt voorbij is (in de VS, tenminste), waardoor de Fed nog steeds de mogelijkheid heeft om de rente niet langer te verhogen. De groei in China trok eerder aan dan verwacht, maar wel minder sterk. Recente indicatoren wijzen ook op minder progressie. Een recessie in de ontwikkelde landen heeft zich (nog) niet voltrokken. Economieën blijken veerkrachtiger dan verwacht, met name die van de eurozone en het Verenigd Koninkrijk. Dit komt grotendeels door de gedaalde energieprijzen. Vanwege het effect van eerdere renteverhogingen en druk op de kredietverlening, ligt een Amerikaanse recessie in de tweede helft van dit jaar eerder voor de hand. 

Zijn onze verwachtingen voor de rest van het jaar en daarna veranderd? Niet veel. We verwachten nog steeds toenemende groeiverschillen tussen regio’s en marktcycli die uit elkaar gaan lopen, met de eerdergenoemde drie pijlers als aanjagers. We denken dat de eurozone en het Verenigd Koninkrijk zich op het punt bevinden waarop de VS zes maanden geleden waren: de inflatie moet nog een duidelijke piek laten zien en centrale banken willen de rente blijven verhogen, al is dat niet lang meer. Daarom zijn meer renteverhogingen van de Europese Centrale Bank (ECB) en de Bank of England (BoE) aannemelijker dan van de Fed. 

Ten aanzien van de strategische assetallocatie, blijven onze voorkeuren in grote lijnen ongewijzigd. Wij prefereren op de korte termijn nog steeds hoogwaardige obligaties boven aandelen en obligaties met een lagere kredietwaardigheid. Dit komt door de onzekere macro-omgeving en onze verwachting dat de piek in rentes nabij is.


Daniele

Daniele Antonucci
Chief Economist & Macro Strategist


Dimitri Christiaens

Dimitri Christiaens
Head of Bespoke Investment Management

ONTDEK DE GEDETAILLEERDE INFOGRAPHIC

We blikken met name terug op drie belangrijke pijlers van onze marktvisie: een piek in de inflatie, het einde van de rentecyclus door centrale banken en het economische herstel in China.
Hoe onze blik op de wereld verandert
In het Westen vertraagt de groei. Perioden van financiële instabiliteit en de druk op de bankensector zorgen voor een krapper financieringsklimaat, terwijl de groei in het Oosten juist toeneemt. Met enige regelmaat hebben we te maken met marktvolatiliteit en er is nog steeds een aanzienlijke kans op een lichte recessie in de VS. China en Japan hebben meer ruimte voor economisch herstel. In tegenstelling tot onze eerdere verwachtingen lijken de eurozone en het Verenigd Koninkrijk een recessie ontlopen te hebben door de afgenomen energierisico's. Dit verkleint de kans op renteverlagingen in ontwikkelde landen. Wij verwachten die pas in 2024.
MEER LEZEN
Comment notre vision du monde évolue
Principales perspectives macro-économiques et de marché
Belangrijkste macro- en marktvooruitzichten
 • Amerikaanse inflatie is zijn hoogtepunt voorbij en de Fed stopt waarschijnlijk met renteverhogingen

 • Inflatie en rente binnen eurozone/Verenigd Koninkrijk lopen achter op VS

 • De heropening van de Chinese economie en steunmaatregelen zetten door

 • MEER LEZEN
  Positionering in portefeuilles
  Nu de tweede helft van het jaar aanbreekt vergroten we ons belang in Amerikaanse bedrijfsobligaties (investment grade, waarbij het valutarisico is afgedekt) en Europese aandelen met een relatief lage volatiliteit.
  MEER LEZEN
  Positionnement de notre portefeuille phare

  mockup

  Ontdek de 6 belangrijke inzichten voor u
  Als u een paar gegevens met ons deelt, ontvangt u onze belangrijkste inzichten rechtstreeks in uw inbox.

  Dit document is bedoeld als marketing materiaal en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Dit document is opgesteld door Quintet Private Bank (Europe) S.A. (“Quintet”), een vennootschap opgericht naar Luxemburgs recht. Quintet is gevestigd aan Boulevard Royal 43, L-2955 te Luxemburg en is ingeschreven in het Luxemburgse ondernemingsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) met nummer B 6.395. Quintet staat onder toezicht van de ECB en de CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

  Dit document heeft uitsluitend een informatief karakter, vormt geen individueel (fiscaal of beleggings) advies en beleggingsbeslissingen kunnen niet uitsluitend gebaseerd worden op dit document. In geval een product, dienst of advies wordt genoemd, kan dit alleen worden gezien als samenvatting en nooit als de volledige informatie. Alle (fiscale of beleggings) beslissingen op basis van de genoemde informatie zijn voor uw rekening en risico. U dient zelf te (laten) bepalen of het product of de dienst voor u geschikt is. Quintet en haar werknemers kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van (een deel van) dit document.

  Dit document is gebaseerd op algemeen bekende en/of door ons betrouwbaar geachte bronnen. Hoewel alle redelijke zorg is betracht ten aanzien van de juistheid en volledigheid van de gegevens, kunnen wij niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van dit document, voor zover het op die bronnen is gebaseerd.

  Beleggen brengt risico’s met zich mee en de waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Valutaschommelingen kunnen van invloed zijn op het rendement.

  De opgenomen informatie is aan veranderingen onderhevig en Quintet heeft na de publicatiedatum van de tekst geen verplichting om de informatie overeenkomstig aan te passen of daarover te informeren.

  Quintet is houder van het auteursrecht op de inhoud van dit document, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Het is niet toegestaan om de inhoud van dit document geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, te vermenigvuldigen of verder te verspreiden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Quintet In het privacy statement op onze website staat hoe wij met uw gegevens omgaan.

  Copyright © Quintet Private Bank (Europe) S.A. 2023. Alle rechten voorbehouden. Privacyverklaring.