Privacy & Cookies

Privacy & Cookies

Privacyverklaring

 

Quintet Private Bank (Europe) S.A. en haar dochterondernemingen (de “Groep”) nemen privacy en vertrouwelijkheid zeer serieus. Wij behandelen persoonsgegevens conform de toepasselijke wet- en regelgeving en richtlijnen inzake gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) die van kracht is in de lidstaten van de Europese Unie en alle toepasselijke lokale wetgeving. Dat betekent dat onze dochterondernemingen (“Entiteiten”) op lokaal vlak het voortouw nemen in de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken.

Wij treden op als de “verwerkingsverantwoordelijke” die de persoonsgegevens rechtstreeks in zijn bezit heeft en bepaalt hoe en waarom uw persoonsgegevens worden verwerkt. Wanneer we uw persoonsgegevens verzamelen, zijn we verplicht informatie te verstrekken over de verwerking ervan. De Privacyverklaring in onderstaande link (de “Privacyverklaring”) geeft u meer informatie over wat we doen, hoe we uw persoonsgegevens verwerken en beveiligen en wat uw rechten zijn als betrokkene. Deze Privacyverklaring bevat informatie die op u van toepassing is, ongeacht of u een cliënt van ons bent, een potentiële cliënt die geïnteresseerd is in onze diensten, een aandeelhouder of een medewerker van een zakelijke cliënt of een derde die zaken met ons wil doen of met wie we zaken doen of hebben gedaan. Als u een contractuele relatie met ons hebt, maakt deze Privacyverklaring deel uit van uw contract met ons en bent u eraan gebonden.

Raadpleeg onze privacyverklaring

Als u een vraag of een klacht inzake gegevensbescherming wil indienen, verbindt de Groep zich ertoe uw vraag zo snel mogelijk en conform de toepasselijke lokale regelgeving te beantwoorden.

Uw brief moet de volgende informatie bevatten: uw voor- en familienaam, uw rekeningnummer (indien mogelijk) en de reden van uw bezorgdheid. Zodra wij uw brief hebben ontvangen, zal ons team de nodige informatie verzamelen om u zo volledig mogelijk te kunnen antwoorden. We zullen binnen de 10 dagen de ontvangst van uw brief bevestigen en binnen de geldende wettelijke termijn een antwoord geven. Als we die deadline om eender welke reden niet kunnen nakomen, zullen we u dit zo snel mogelijk laten weten.

De afdeling van onze Data Protection Officer is er om u te helpen:

Land

Contactgegevens Quintet

Toezichthoudende autoriteit 

België

Denemarken

Duitsland

Luxemburg

Nederland

 

 

Quintet Private Bank (Europe) S.A.
Group Data Protection Officer
43, boulevard Royal
L- 2449 Luxembourg
 E-mail: DPOGROUP@QUINTET.COM

National Commission for Data Protection
 15, Boulevard du Jazz

L-4370 Belvaux

Tel. +352 2610 60 1

Fax +352 2610 60 6099

E-mail: info@cnpd.lu

Website: http://www.cnpd.lu/

Andere lokale toezichthoudende autoriteiten vindt u hier

 

 

Verenigd Koninkrijk

Brown Shipley & Co Limited

Data Protection Officer

No. 1 Spinningfields 1 

Hardman Square 

Manchester 

M3 3EB 

E-mail: DPO@brownshipley.co.uk

Information Commissioner's Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
 SK9 5AF

Website: https://ico.org.uk/

Contact Details: 
https://ico.org.uk/global/contact-us/

Telefoon: 0303 123 1113
 

Cookies

Quintet Private Bank (Europe) S.A en/of de entiteit van de Quintet groep waarvan u de website gebruikt is/zijn de gegevensbeheerder(s) van deze persoonlijke gegevens (de organisatie(s) die afzonderlijk of gezamenlijk bepaalt/bepalen waarom en hoe persoonlijke gegevens worden gebruikt). De woorden "Quintet" of "wij/we" of "ons/onze" zoals gebruikt in dit Cookiebeleid (het "Beleid") verwijzen naar deze gegevensbeheerder(s).

Bij Quintet hechten we belang aan de privacy en de bescherming van de persoonlijke gegevens van onze cliënten en van de bezoekers van onze website. In dit Beleid wordt hoofdzakelijk beschreven hoe en waarom we de over u verzamelde persoonlijke gegevens en de gegevens die u bij het bezoeken van onze website verstrekt, zullen verwerken.

De doeleinden voor het verzamelen en het gebruik van persoonlijke gegevens

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen we persoonlijke gegevens van u verzamelen zodat we u bepaalde diensten kunnen bieden, zoals het beantwoorden van uw vragen of om u marketinginformatie te verstrekken. Daarnaast kunt u ons uw persoonlijke gegevens verschaffen wanneer u via het contactformulier op onze website met ons communiceert, zich registreert om materiaal te downloaden, solliciteert op een vacature of een stageplaats, zich inschrijft voor nieuwsbrieven, zich aanmeldt voor het bijwonen van een evenement dat door Quintet wordt georganiseerd, of wanneer u gebruik maakt van het zoekgedeelte van de website.
We zullen uw persoonlijke gegevens voor bovenstaande doeleinden om een of meerdere van de volgende redenen verwerken:

 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of om een overeenkomst met u aan te gaan;
 • de verwerking is noodzakelijk voor ons om aan een wettelijke verplichting te voldoen;
 • de verwerking is noodzakelijk in ons rechtmatige belang of dat van een externe partij, bijvoorbeeld wanneer we vragen van uw beantwoorden, u via e-mail dienstverlening verstrekken zoals nieuwsbrieven en ander marketingmateriaal dat u van Quintet ontvangt, om verzoeken te beheren (bijvoorbeeld om een evenement bij te wonen), om statistieken te verzamelen, onze website of de gebruikerservaring ervan te verbeteren en voor enige andere dienstverlening die wij u verstrekken; of
 • u hebt ons voorafgaand uw toestemming gegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van marketingberichten van ons of van een derde partij of om cookies te gebruiken (zie hiervoor het onderdeel "cookies" hieronder).

De persoonlijke gegevens die we van u verzamelen omvatten mogelijk, afhankelijk van uw gebruik van onze website, uw naam, achternaam, e-mailadres, het bedrijf waarvoor u werkt, het bedrijfsadres, telefoonnummer en het land of stad waar u woont.

 

Automatisch verzamelen van persoonlijke gegevens

 

Openbaarmaking van gegevens

Om te beantwoorden aan de doelstellingen waarvoor we uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken, kunnen we uw persoonlijke gegevens delen met andere entiteiten binnen de Quintet Groep, met onze dienstverleners die ons technisch ondersteunen bij het aanbieden van onze website en diensten, met overheidsdiensten en verwante organisaties, in de mate die voor ons nodig is om aan de geldende wet- en regelgeving te voldoen; we kunnen ze ook delen met overnamekandidaten van of investeerders in (een deel van) onze bedrijfsactiviteiten, en met hun adviseurs en financiers, indien wij hiertoe een rechtmatig belang hebben.

Hoe we uw persoonlijke gegevens beschermen 

We hebben voor onze websites administratieve, technische en fysieke waarborgen geïmplementeerd om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, niet-toegestane toegang, bekendmaking, ongeautoriseerde wijziging of onrechtmatige vernietiging. Daarnaast vereisen we van deze dienstverleners dat zij met betrekking tot deze persoonlijke gegevens passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen.

Uw rechten 

Met betrekking tot het gebruik van uw persoonlijke gegevens door ons hebt u de volgende rechten (behoudens toepasselijke uitzonderingen):

 • recht op toegang tot de persoonlijke gegevens die over u worden bewaard en op het ontvangen van aanvullende informatie over de wijze waarop deze worden verwerkt;
 • recht op rectificatie van onjuiste gegevens en op aanvulling van onvolledige persoonlijke gegevens;
 • recht op verwijdering van uw persoonlijke gegevens uit onze systemen, bijvoorbeeld wanneer de persoonlijke gegevens niet langer noodzakelijk zijn in verband met de vermelde doeleinden;
 • recht op beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens onder bepaalde omstandigheden,
 • bijvoorbeeld wanneer u de juistheid betwist of bezwaar maakt tegen de verwerking;
 • het recht op het ontvangen van uw persoonlijke gegevens in een uitwisselbaar formaat, of deze rechtstreeks te laten doorzenden naar een andere organisatie;
 • het recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken wanneer u ons toestemming hebt verstrekt voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens (met name betreffende het ontvangen van marketingberichten en cookies die het websitegebruik volgen, voor gepersonaliseerde content zorgen en voor de verwerking van analytics);
 • het recht om, onder bepaalde omstandigheden en met inachtneming van andere regelgevende vereisten, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, met name waar we ons beroepen op rechtmatige belangen, met inbegrip voor profilering; en

het recht om een klacht in te dienen bij de Luxemburgse gegevensbeschermingsautoriteit (Commission nationale pour la protection des données) of enige andere bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. Wanneer u een verzoek wilt indienen met betrekking tot de hierboven vermelde rechten, of als u vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot gegevensbescherming, kunt u contact opnemen met de group data protection officer van Quintet op het volgende e-mailadres: DPOGROUP@QUINTET.COM or DPO@brownshipley.co.uk. 

Opslag van gegevens 

Cookies hebben een levensduur van 1 jaar. Voor cookies met een levensduur van langer dan 1 jaar is er na een jaar opnieuw toestemming nodig

Wijzigingen in dit Cookiebeleid 

We kunnen van tijd tot tijd het Cookiebeleid van deze website wijzigen. Alle wijzigingen die we in ons Beleid aanbrengen worden op deze pagina gepubliceerd. Voor bezoekers die de website voor het eerst bezoeken treedt het herziene Beleid onmiddellijk na publicatie op onze website in werking, en voor terugkerende bezoekers een maand na publicatie.