Beleid inzake Actief Aandeelhouderschap

Als bank hebben wij bij Puilaetco, een bijkantoor van Quintet Private Bank (Europe) S.A., een verantwoord beleggingsbeleid aangenomen waarvan actief aandeelhouderschap integraal deel uitmaakt. Ons verantwoord beleggingsbeleid benadrukt dat we in staat zijn om positieve verandering teweeg te brengen door actieve aandeelhouders te zijn. Volgens ons leidt dat tot betere beleggingsrendementen voor onze cliënten op lange termijn. Engagement ten aanzien van de bedrijven waarin we beleggen, is hier een fundamenteel onderdeel van. Actief aandeelhouderschap is daarnaast één van de zes Principles for Responsible Investment die Quintet Private Bank (Europe) S.A. ondertekend heeft.

Al onze beleggingsactiviteiten voeren we uit met de nadruk op de langetermijnbelangen van onze cliënten.

Dat is de focus van ons beleggingsbeleid en ons beleid inzake actief aandeelhouderschap sluit volledig aan bij deze overtuiging. Aangezien we een diverse groep cliënten vertegenwoordigen met uiteenlopende posities in het beleggingsuniversum, beleggen we in een brede waaier van bedrijven. Omdat veel van die bedrijven groot zijn, is het mogelijk dat onze posities klein zijn in verhouding tot de omvang van het bedrijf. Om een doeltreffend engagement aan te gaan ten aanzien van deze bedrijven, denken we dat collectief engagement waarschijnlijk betere resultaten zal opleveren dan de inspanningen die we alleen leveren. Daarom hebben wij gespecialiseerde externe dienstverleners onder de arm genomen om voor ons het engagement en de stemming te verzorgen. Aan de hand van dit engagement en deze stemming kunnen wij samenwerken met andere vermogensbeheerders en activabezitters, met inbegrip van andere vennootschappen die deel uitmaken van onze groep Quintet, die gelijkaardige engagementdoelstellingen nastreven.

In gevallen waarin collectief engagement of stemmen niet praktisch haalbaar is, kunnen wij ons eventueel zelf rechtstreeks engageren door bijvoorbeeld vergaderingen te organiseren met de verschillende stakeholders (zoals uitvoerende bestuurders, toezichthoudende bestuurders en andere aandeelhouders) van de bedrijven waarin wij beleggen.

Bestuur, implementatie, reikwijdte  

Het investeringsteam van Puilaetco is verantwoordelijk voor onze beleggingsactiviteiten, waaronder onze verantwoorde beleggingsactiviteiten waarvan actief aandeelhouderschap deel uitmaakt. We hebben een Responsible Investment Committee opgericht dat ons Verantwoord Beleggingsbeleid in de praktijk brengt. Met betrekking tot actief aandeelhouderschap omvat dit beleid het volgende:

Het Verantwoord Beleggingsbeleid van Quintet is van toepassing op discretionair portefeuillebeheer (activa die worden beheerd voor eindcliënten op discretionaire basis), adviserend beheer (vermogensadvies voor cliënten die uiteindelijk zelf beslissen over hun beleggingen), vermogensbeheer (activa beheerd via de beleggingsfondsen van Quintet) en de eigen activa van Quintet (Group and Local Investment Portfolios (ALM)).

We zullen ons engageren voor zowel aandelen als vastrentende effecten die worden aangehouden in beleggingsfondsen die wij beheren of op cliëntenrekeningen die wij beheren. Het stemmen wordt uiteraard beperkt tot aandelen.

Belangrijkste engagementprioriteiten

Het volledige gamma van onderwerpen waarvoor onze dienstverleners engagement kunnen uitoefenen, omvat talrijke topics, zoals strategie, financiële en niet-financiële prestaties en risico's, kapitaalstructuur, sociale en ecologische impact, en bedrijfsbestuur. Dit erkent dat duurzaamheidskwesties steeds belangrijker worden voor de bedrijven waarin wij beleggen. In de samenwerking met onze dienstverlener is het belangrijk dat ons engagement zich richt op de belangrijkste domeinen en we zullen actief samenwerken met onze engagementprovider om deze prioriteiten vast te leggen. Deze focus werd gelegd op de volgende domeinen:

Belangrijke stemprioriteiten

Onze stemprioriteiten zijn vooral gericht op een goed bedrijfsbestuur, waaronder het beheer van belangrijke ecologische en maatschappelijke risico's. Bestuursstructuren die zorgen voor betere prestaties, aandeelhouderswaarde creëren en zorgen voor de juiste toon op directieniveau zijn essentieel om het risico te beperken en om aandeelhouderswaarde op lange termijn te creëren. Raden van bestuur die er alles aan doen om de belangen van de aandeelhouders te behartigen en te verbeteren, zijn onafhankelijk, hebben een goede trackrecord, en de leden ervan hebben een ruime en diepgaande ervaring.

Onze dienstverlener voor het stemproces heeft een benadering ontwikkeld die nagaat in welke mate raden van bestuur toezicht houden op ecologische en maatschappelijke uitdagingen. Wanneer het duidelijk is dat een bedrijf ecologische of maatschappelijke risico's niet voldoende heeft ingeperkt of beheerd en indien dit ten koste gaat van de aandeelhouderswaarde, of wanneer dergelijk wanbeheer de aandeelhouderswaarde heeft aangetast, kunnen we stemmen tegen bestuurders die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op ecologische en maatschappelijke risico's.

Rapportering

Als ondertekenaars van de Principes voor Verantwoord Beleggen (Principles for Responsible Investment) engageren wij ons om te rapporteren over onze actieve beleidsprincipes en -praktijken. Naast ons jaarlijks PRI-verslag zullen wij een overzicht publiceren van onze engagement- en stemactiviteiten. Onze rapportering bestaat momenteel uit dit beleid, dat regelmatig zal worden geüpdatet, in de aanloop naar ons eerste volledige verslag inzake actief aandeelhouderschap.

Belangenconflicten

Wij zijn van mening dat ons huidige beleid inzake belangenconflicten voldoende aansluit bij onze activiteiten inzake actief aandeelhouderschap.  

Ontdek onze Active Ownership Policy