Aangifteplicht voor in Frankrijk gelegen woningen bij de Franse belastingadministratie

Aangifteplicht voor in Frankrijk gelegen woningen bij de Franse belastingadministratie

Zoals u weet, moeten eigenaars van onroerend goed in het buitenland een speciale aangifte indienen bij de Belgische administratie van de patrimoniumdocumentatie (vroeger bekend als "het kadaster"). Het doel van deze aangifteplicht is om het "Belgische" kadastrale inkomen te bepalen voor eigendommen die in het buitenland gelegen zijn. Nu is het de beurt aan Frankrijk om een nieuwe aangifte in te voeren. Vanaf 1 januari 2023 moeten eigenaars van woningen in Frankrijk specifieke informatie over de bewoning van hun eigendommen aangeven bij de Franse administratie.


Voor wie geldt de aangifteplicht?

Ze geldt niet alleen voor volle eigenaars (alleen of in onverdeeldheid), maar ook voor vruchtgebruikers, ongeacht of ze in Frankrijk wonen of niet.

Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen (bv. burgerlijke vastgoedvennootschappen) zijn onderworpen aan deze aangifteplicht.

Anderzijds zijn aandeelhouders of vennoten van rechtspersonen die residentieel vastgoed in Frankrijk bezitten, zelf niet onderworpen aan deze plicht.

Wat is de uiterste datum voor het indienen van deze aangifte?

De aangifte moet uiterlijk op 30 juni 2023 worden ingediend.

Hoe moet de aangifte worden ingediend?

De aangifte wordt online gedaan op de website van de Franse belastingadministratie (www.impots.gouv.fr), via "Votre espace particulier", rubriek "Biens immobiliers" > "Déclaration d'occupation" voor onroerend goed in bezit van natuurlijke personen en op "Votre espace professionnel" voor onroerend goed in bezit van rechtspersonen.

Voor de aanmaak van een online profiel bij de Franse belastingdienst moeten eigenaars van onroerend goed zich identificeren aan de hand van hun fiscaal nummer. Dit nummer staat op de formulieren van de woningbelasting en de grondbelasting.

Welke informatie moet worden meegedeeld?

De volgende informatie moet worden verstrekt:

- het type bewoning van het goed (persoonlijk of door een derde)

- de aard van de bewoning (hoofdverblijf, tweede verblijf, huurwoning, enz.)

- de identiteit van de bewoners

- de periode van bewoning vanaf 1 januari 2023 (in geval van verhuur: de huurperiode)

- ...

Waarom moet deze aangifte worden ingediend?

Vanaf 2023 wordt de woningbelasting afgeschaft voor hoofdverblijven.

Voor andere verblijven, met name tweede verblijven en huurwoningen, blijft de belasting wel verschuldigd.

De aangifteplicht is bedoeld om vast te stellen voor welke woningen de woningbelasting verschuldigd blijft.

Er zijn boetes voor het niet indienden van de aangifte en voor onvolledige of onjuiste aangiftes.

Het departement Wealth Planning & Structuring staat te uwer beschikking om al uw bijkomende vragen te beantwoorden.

De fiscale wetgeving verandert voortdurend, soms met terugwerkende kracht, en kan bijkomende belastingen, intresten of boetes met zich meebrengen. Dit artikel vormt geen fiscaal advies. De fiscale behandeling van elke verrichting is specifiek aan de persoonlijke situatie van elk individu. De informatie die in dit artikel verstrekt wordt, is van algemene aard. Ze vervangt geen specifiek advies voor uw eigen situatie. Het is aangewezen om specifiek advies bij erkende professionals in te winnen alvorens om het even welke actie te ondernemen of ervan af te zien om te handelen.