Verschuivende markten:

Verschuivende markten:

Puilaetco maakt haar beleggingsvooruitzichten voor 2023 bekend
Wanneer de wereld het nieuwe jaar inluidt, is er weinig aanleiding voor festiviteiten. Met op de achtergrond de oorlog in Oekraïne en energietekorten, moeten de eurozone en het VK tijdens een koude, lange winter een recessie zien af te wenden. Ook in de VS dreigt een recessie, maar deze zal door de robuustere consumentenuitgaven en bedrijfsactiviteiten minder ernstig zijn. Tegelijkertijd zal de Chinese samenleving geleidelijk weer opengaan, wat zal bijdragen om een wereldwijde economische krimp af te wenden. Maar de onverbiddelijke, weliswaar afnemende wereldwijde inflatie zal in 2023 en 2024 waarschijnlijk boven de doelstellingen van de centrale banken liggen.

Een nieuw hoofdstuk op komst

Naarmate de seizoenen veranderen, zullen de markten echter beginnen te verschuiven. Het komend jaar wordt een tweeluik: ergens in het voorjaar zullen de centrale banken stoppen met hun renteverhogingen, zal de inflatie zichtbaar afnemen en zal er, dankzij de aantrekkende Chinese economie, een nieuwe wereldwijde groeicyclus beginnen. Het herstel zal niettemin ongelijk verdeeld zijn; Europa en het VK zullen achterblijven bij de VS en de groei in de ontwikkelde markten zal veel trager zijn dan in de opkomende markten.

Dit zijn de inzichten van Daniele Antonucci, Chief Economist, Ilario Attasi, Group Head of Investment Advisors van Quintet Private Bank, de moedermaatschappij van Puilaetco. De Europese vermogensbeheerder heeft in zijn Counterpoint 2023, zijn prognoses voor de wereldeconomie, de financiële markten en belangrijkste beleggingscategorieën gepubliceerd.

In dit verslag, waarin wordt uitgegaan van een zware winter voor de wereldwijde economie, gevolgd door enige economische versnelling, en een inflatie op jaarbasis van 6,7% (een daling ten opzichte van de 9% in 2022), bespreekt Quintet hoe beleggers deze verschuivende markten kunnen benaderen.


Experts

Daniele Antonucci en Ilario Attasi          

Chief Economist en Group Head of Investment Advisors van Quintet Private Bank

Hernieuwde interesse in hoogwaardige obligatiemarkten

“In het voorbije jaar zijn de aandelen- en de obligatiekoersen gelijktijdig gedaald, waardoor er forse diversificatieproblemen ontstonden", aldus Antonucci. "Hoewel voor 2023 aanhoudende volatiliteit in het verschiet ligt, zouden kwalitatief hoogwaardige obligatiemarkten (met name staatsobligaties) defensieve voordelen moeten bieden, waardoor het portefeuillerisico wordt beperkt."

Voor volgend jaar lijken Amerikaanse treasuries een aantrekkelijke beleggingscategorie, volgens de Chief Economist van Quintet. De inflatie in de VS heeft waarschijnlijk gepiekt en de komende renteverhogingen zullen kleiner zijn dan in het recente verleden, waarbij de verwachting is dat de renteverhogingscyclus aan het einde van het eerste kwartaal of aan het begin van de tweede kwartaal zullen worden beëindigd. 

"Hoewel de macro-economische vooruitzichten in de eurozone en in het VK veel minder rooskleurig zijn, worden de spreads van zowel overheids- als investmentgrade-obligaties steeds aantrekkelijker nu de inflatie zijn piek nadert", zei Antonucci. "EM-schatkistpapier in harde valuta heeft het in 2022 zwaar gehad, maar de waarderingen zijn momenteel wel aantrekkelijk, zeker in vergelijking met Amerikaans highyield."

Geen goed moment om het portefeuillerisico te verhogen of te verlagen

Wat het risico betreft, is volgend jaar geen goed moment voor beleggers om het portefeuillerisico opwaarts of neerwaarts bij te stellen, aldus Attasi. In plaats van hun aandelengedeelte te verhogen of te verlagen, zullen verstandige beleggers zorgvuldig triggergebeurtenissen in de gaten houden, zoals het conflict in Oekraïne, de inflatietrend in China, waar zowel het zero-covidbeleid als de spanningen met Taiwan voor 2023 hoog op de risicoradar staan.

"Onze voorkeur gaat uit naar laag-volatiele aandelen met een hoog dividend, aldus Attasi. Hoewel dit voor Amerikaanse aandelen een van de slechtste jaren sinds halverwege de jaren '70 was, blijven de waarderingen relatief hoog. We zijn niettemin van mening dat dit een realistische prijs is voor blootstelling aan een kwalitatief hoogwaardige aandelenmarkt, zeker nu de kans op een recessionaire terugval toeneemt.

"Tegelijkertijd blijven we bij onze overtuiging dat de eurozone-aandelen de verslechterende economische omstandigheden nog niet volledig hebben ingeprijsd. De waarderingen op de opkomende markten lijken in vergelijking aantrekkelijk. Onze verwachting is dat China in 2023 zal heropenen en zijn economie zal stimuleren, wat gunstig is voor de opkomende markten en die door een licht afzwakkende dollar verder zullen worden aangejaagd.  

Goud blijft een veilige haven 

Attasi merkte op dat de dollar waarschijnlijk zal afzwakken naarmate de bezorgdheid over een recessie en de inflatoire druk afnemen en de Fed zich verruimingsgezinder opstelt. Renteverlagingen zijn in 2023 niet waarschijnlijk, maar de afbouw van de balans zou moeten aanhouden.

"De Europese Centrale Bank en de Bank of England zouden de Fed hierin moeten volgen. "Het herstel van de euro en de pond zal naar verwachting derhalve relatief beperkt zijn."

Mochten de verkrappingsmaatregelen van de centrale bank door een klimaat van afnemende inflatiegroei te ingrijpend blijken, dan zal dit gunstig zijn voor de goudkoers. Ditzelfde is van toepassing als de oorlog in Oekraïne zou escaleren. Zelfs als deze scenario’s geen werkelijkheid worden en ondanks het beperkte stijgingspotentieel, verwacht Attasi dat goud in 2023 een waardevolle afdekking blijft.

Dit document is bedoeld als marketing materiaal en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Dit document is opgesteld door Quintet Private Bank (Europe) S.A. (“Quintet”), een vennootschap opgericht naar Luxemburgs recht. Quintet is gevestigd aan Boulevard Royal 43, L-2955 te Luxemburg en is ingeschreven in het Luxemburgse ondernemingsregister (Registre de Commerce et des Sociйtйs) met nummer B 6.395. Quintet staat onder toezicht van de ECB en de CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

Dit document heeft uitsluitend een informatief karakter, vormt geen individueel (fiscaal of beleggings) advies en beleggingsbeslissingen kunnen niet uitsluitend gebaseerd worden op dit document. In geval een product, dienst of advies wordt genoemd, kan dit alleen worden gezien als samenvatting en nooit als de volledige informatie. Alle (fiscale of beleggings) beslissingen op basis van de genoemde informatie zijn voor uw rekening en risico. U dient zelf te (laten) bepalen of het product of de dienst voor u geschikt is. Quintet en haar werknemers kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van (een deel van) dit document.

Dit document is gebaseerd op algemeen bekende en/of door ons betrouwbaar geachte bronnen. Hoewel alle redelijke zorg is betracht ten aanzien van de juistheid en volledigheid van de gegevens, kunnen wij niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van dit document, voor zover het op die bronnen is gebaseerd.

Beleggen brengt risico’s met zich mee en de waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Valutaschommelingen kunnen van invloed zijn op het rendement.

De opgenomen informatie is aan veranderingen onderhevig en Quintet heeft na de publicatiedatum van de tekst geen verplichting om de informatie overeenkomstig aan te passen of daarover te informeren.

Quintet is houder van het auteursrecht op de inhoud van dit document, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Het is niet toegestaan om de inhoud van dit document geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, te vermenigvuldigen of verder te verspreiden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Quintet. In het privacy statement op onze website staat hoe wij met uw gegevens omgaan.

Copyright © Quintet Private Bank (Europe) S.A. 2022. Alle rechten voorbehouden.