2023: de laatste kans voor een fiscale regularisatie

2023: de laatste kans voor een fiscale regularisatie

Opeenvolgende wetten voorzagen sinds 2004 reeds vier verschillende mogelijkheden tot fiscale regularisatie aangifte van ten onrechte niet-belaste kapitalen en inkomsten.


De laatste mogelijkheid is intussen al meer dan vijf jaar oud. De wet van 21 juli 2016 laat natuurlijke personen (inwoners of niet-inwoners) en rechtspersonen toe om een laatste maal kapitaal en inkomsten, die ten onrechte niet werden aangegeven, te regulariseren voor fiscale doeleinden (inkomstenbelasting, btw, registratierechten en successierechten). Over de registratie- en successierechten, die geregionaliseerd zijn, werden akkoorden gesloten tussen de federale staat en de betrokken gewestelijke overheden. Op vandaag is het echter niet meer mogelijk dit soort belastingen te regulariseren omdat deze akkoorden geen uitwerking meer hebben.

Dus blijven enkel nog de inkomstenbelasting (personenbelasting, inkomstenbelasting voor niet-inwoners (natuurlijke personen), vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting) en de BTW over. De termijn voor het indienen van een regularisatieaangifte met betrekking tot deze belastingen verstrijkt op 31 december 2023. Nauwelijks 10 maanden blijven nog over.

Regularisatie wordt aangespoord op omwille van:

Daarnaast bestaan nog andere redenen om tot regularisatie over te gaan:

Hoe regulariseren?

Inkomsten onderworpen aan inkomstenbelasting of verrichtingen onderworpen aan BTW moeten worden aangegeven. Rekening houdend met de kwalificatie van de betrokken inkomsten of verrichtingen zullen ze worden onderworpen aan de toepasselijke belasting. Deze belasting wordt met 25 punten verhoogd.

De zogenaamde "IV"- of "quater"-regularisatieaangifte is ook mogelijk indien reeds vroeger een aangifte gebeurde op basis van vroegere EBA-wetten.

Een bijzonder aspect ervan schrikte al vele aanvragers af. Hoewel de regularisatie van verjaarde kapitaal mogelijk maar niet verplicht is, moet de aangever niettemin via passende bewijzen aantonen dat het kapitaal aan de basis van de inkomsten onderworpen werd aan hun gebruikelijk belastingregime. 

De kapitalen of bedragen waarvoor niet kan worden vastgesteld dat zij hun belastingregime hebben ondergaan of die de aangever wenst te regulariseren omdat deze kapitalen zijn verjaard, zijn onderworpen aan een heffing van 40%.

Regulariseren wat fiscaal verjaard is? 

Verjaard inkomen of kapitaal is dat waarvoor de termijn voor aangifte in de inkomstenbelasting of de btw is verstreken. De administratie kan deze belasting, die eerder op dit inkomen of kapitaal verschuldigd was, dus niet meer terugvorderen.

Dit betekent echter niet dat een belastingplichtige die verjaarde fiscale fraude pleegde, niet meer strafrechtelijk kan worden vervolgd. Een fiscaal misdrijf maakt immers ook een strafbaar feit uit.

De verschuldigde heffing van 40% geeft de belastingplichtige, die de verjaarde inkomsten en het verjaarde kapitaal regulariseert, een strafrechtelijke immuniteit voor het misdrijf fiscale fraude. De Dienst Voorafgaande Beslissingen, die de regularisatieaangiften behandelt, aanvaarde al in sommige gevallen dat de belastbare grondslag van het tarief van 40% kan worden bepaald aan de hand van de historische waarde van het niet-belaste kapitaal. Dit kan de kandidaten aan het denken zetten over regularisatie en/of repatriëring van hun kapitaal.

Aarzel niet om uw adviseur te raadplegen om de mogelijkheid of zelfs de noodzaak te onderzoeken om een regularisatieaangifte in te dienen nu er nog tijd is. De leden van de afdeling Wealth Planning & Structuring kunnen u daarbij helpen en ondersteunen.

De fiscale wetgeving verandert voortdurend, soms met terugwerkende kracht, en kan bijkomende belastingen, intresten of boetes met zich meebrengen. Dit artikel vormt geen fiscaal advies. De fiscale behandeling van elke verrichting is specifiek aan de persoonlijke situatie van elk individu. De informatie die in dit artikel verstrekt wordt, is van algemene aard. Ze vervangt geen specifiek advies voor uw eigen situatie. Het is aangewezen om specifiek advies bij erkende professionals in te winnen alvorens om het even welke actie te ondernemen of ervan af te zien om te handelen.