Herbeleef onze webinar over het duurzaam mandaat

Herbeleef onze webinar over het duurzaam mandaat

Op 30 maart hebben velen onder u onze exclusieve webinar over het duurzaam mandaat bijgewoond. Een panel van deskundigen besprak het concept van duurzaam beleggen en hoe deze benadering in uw portefeuille tot uiting komt.

Hoe kunt u ervoor zorgen dat uw beleggingen niet alleen uw portefeuille ten goede komen, maar ook de maatschappij? Hoe kunt u rekening houden met de maatschappelijke en ecologische impact van uw beleggingen, zodat er economische modellen kunnen ontstaan die meer respect hebben voor de planeet, de mens en de biodiversiteit?

Om een antwoord te bieden op deze prangende vragen, die steeds meer beleggers bezighouden, biedt Puilaetco sinds 2003 een duurzaam mandaat aan, dat het resultaat is van een uniek partnerschap met Triodos Bank. Tijdens de webinar hebben de verschillende aanwezige experts de belangrijkste vraagstukken rond duurzaam beleggen besproken, alsook de concrete toepassing ervan in de portefeuilles van onze cliënten.
 
Herbekijk de webinarLudivine Pilate, Country CEO van Puilaetco, en Isolde Corne, Head of Discretionary Portfolio Management, traden in debat met onze gasten: Engagement op lange termijn
Ludivine Pilate stak van wal en stelde dat Puilaetco al lange tijd de nadruk legt op duurzame beleggingen. Dit sluit aan bij een ruimer beleid binnen de groep Quintet. Thomas Van Craen stond dan weer stil bij de waarden en overtuigingen van Triodos Bank. 

Voor wat het duurzaam mandaat betreft, gingen de verschillende gesprekspartners dieper in op de manier waarop deze unieke discretionair beheerde portefeuille precies werkt. Allereerst definiëren de specialisten van Triodos Investment Management een duurzaam beleggingsuniversum dat aan erg strikte criteria voldoet.

Michael Ramaekers wees er bovendien op dat er sinds 2018 een nieuwe methodologie bestaat om aan de hand van zeven thema's te beleggen in bedrijven die een duurzame transitie ondersteunen: In een tweede stap selecteren de beheerders van Puilaetco uit dit duurzame beleggingsuniversum aandelen die mogelijk aan de groeidoelstellingen van de cliënten voldoen. Isolde Corne maakte van de gelegenheid gebruik om dit tweevoudige selectieproces toe te lichten, dat de klemtoon legt op groeibedrijven omwille van hun rendementspotentieel op lange termijn.

Na afloop van het gesprek werd duidelijk dat deze duurzaamheidsbenadering veel verder gaat dan louter een trend: het is echt een nieuwe manier van beleggen om tegemoet te komen aan de verwachtingen van beleggers, die steeds meer aandacht hebben voor de impact van hun portefeuille. Zaken zoals de invloed van duurzaamheidscriteria op historische rendementen, de transparantie van het mandaat en de onafhankelijkheid van Puilaetco en Triodos Bank in het selectieproces kwamen uitvoerig aan bod.

De webinar heeft ook talrijke vragen opgeroepen bij de deelnemers. Zoals beloofd, beantwoorden we ze hieronder in detail.

Waarom zijn de opkomende landen zo beperkt vertegenwoordigd in het mandaat?
In feite zijn er in deze landen bijna geen bedrijven gevestigd die deel uitmaken van het duurzame beleggingsuniversum dat Triodos heeft gedefinieerd. Informatie inwinnen, met de bedrijven praten en ervoor zorgen dat ze aan onze duurzaamheidscriteria voldoen, is een hele uitdaging. De kwaliteit van de informatie wordt steeds beter en veel bedrijven kiezen voor een duurzamere aanpak dan in het verleden. Toch blijft dit verschijnsel vooralsnog helaas erg beperkt.

Waarom wordt in de duurzame overeenkomst tussen Puilaetco en Triodos Bank gesteld dat deze criteria een bijkomende beperking inhouden die de prestaties kan beïnvloeden?
Het beleggingsuniversum van Triodos respecteren houdt inderdaad een beperking in. Bepaalde activaklassen of sectoren, zoals fossiele brandstoffen en banken, zijn uitgesloten of beperkt vertegenwoordigd. Dit kan de financiële performances positief of negatief beïnvloeden, maar de duurzame impact is in elk geval positief. Wij stellen vast dat op lange termijn de performances van duurzame portefeuilles gelijke tred houden met de resultaten van klassieke portefeuilles, zoals onze performancehistoriek aantoont. 

Ik heb een maand geleden belegd in uw duurzaam mandaat. Sindsdien zijn er geen nieuwe posities opgenomen in het mandaat. Hoe komt dat?
Wij bouwen onze portefeuilles geleidelijk op. Zo vermijden we dat we al te sterk afhankelijk worden van het risico van de markttiming. De markt kan in korte tijd immers sterk schommelen en om dit te compenseren beleggen wij liever geleidelijk. In het algemeen beleggen wij één keer per maand in één keer. Dat noemen we een 'beleggingsgolf'. Die kan soms iets langer of korter duren, afhankelijk van de marktsituatie. Concreet betekent dit dat wij tijdens een beleggingsgolf verschillende aandelen kopen die we aantrekkelijk vinden. Door dit proces elke maand te herhalen, wordt de portefeuille geleidelijk opgebouwd. Doorgaans neemt dit 4 tot 6 maanden in beslag. Dit gezegd zijnde, is het perfect mogelijk om de portefeuille sneller op te bouwen indien u dat wenst.

Wat verstaat u onder "inclusief beleid" in uw duurzaamheidscriteria?
Sociale inclusie bestaat uit het creëren of verbeteren van de toegang tot infrastructuur die mensen in staat stelt om actief deel te nemen aan de samenleving. Concreet kunnen we verschillende voorbeelden noemen. Op het gebied van “empowerment” willen we bijvoorbeeld bedrijven steunen die actief zijn op het vlak van onderwijs en financiële dienstverlening voor kansarmen. Op het gebied van inclusie houdt dit in dat we bedrijven ondersteunen waarvan de producten en diensten mensen met elkaar in contact brengen die anders weinig toegang tot deze technologieën zouden hebben. Een ander voorbeeld zijn bedrijven die zich inzetten voor gendergelijkheid, gelijke lonen, diversiteit in raden van bestuur of banen creëren voor kansarmen of mensen met een beperking.

Wanneer Quintet beleggers vertegenwoordigt op de algemene aandeelhoudersvergadering van een bedrijf, hoe wordt dan de afweging gemaakt tussen de rendementseis die de prioriteit is van traditionele beleggers en het duurzame rendement dat Triodos-beleggers wensen?
In het kader van actief aandeelhouderschap en bij de uitoefening van stemrechten zijn we ervan overtuigd dat rendementseisen en duurzaamheidscriteria elkaar niet uitsluiten. De redenering is dat als een bedrijf passend reageert op ecologische, sociale en bestuurskwesties, het beter gewapend zal zijn voor de toekomst, wat tot uiting zou moeten komen in zijn beursprestaties op lange termijn. Onze standaardaanpak is dan ook om alle agendapunten goed te keuren die een bedrijf duurzamer maken.

Wat is het historisch rendement van het duurzaam mandaat in vergelijking met de belangrijkste referentie-indexen, zoals de Eurostoxx 50, de S&P 500 of de MSCI World?
We moeten voor alle duidelijkheid wel stellen dat geen enkel duurzaam mandaat voor 100% in aandelen belegt. Er bestaan immers verschillende profielen en die hebben verschillende wegingen in aandelen, maar geen enkel profiel is volledig belegd in deze activaklasse. Daarom is het niet echt relevant om deze profielen te gaan vergelijken met de vermelde indexen. Bovendien zijn de portefeuilles hoofdzakelijk belegd in Europese en Amerikaanse aandelen, zodat ook hier een vergelijking met een specifieke geografische index niet per se opgaat. We mogen ook niet uit het oog verliezen dat de duurzame aanpak belangrijke specifieke klemtonen legt die het moeilijk maken om een vergelijking te maken met de traditionele referentie-indexen. Laten we een heel eenvoudig voorbeeld nemen: in het duurzaam mandaat beleggen we niet in financiële aandelen, terwijl deze sector in de belangrijkste referentie-indexen sterk aanwezig is. Niettemin heeft het aandelenluik van de portefeuilles het de afgelopen jaren beter gedaan dan de MSCI World Index.

Bestaat er geen risico dat het mode-effect rond duurzame beleggingen leidt tot een overwaardering van dit soort beleggingen?
Wij geloven niet dat dit een modegril is, maar eerder een structurele verandering die nog vele jaren zal duren. Natuurlijk zien we soms irrationele overdrijvingen van beleggers met betrekking tot bepaalde aandelen of specifieke thema's. Fondsen die duurzame bedrijven ondersteunen, blijven echter stevig overeind. Overheden, burgers, beleggers en toezichthouders hebben de violen gelijkgestemd en eisen dat er in het beleggingsproces meer rekening wordt gehouden met duurzaamheidscriteria. Er is altijd kans op wat volatiliteit op korte termijn, maar op lange termijn zal dit een sterk thema blijven.

Wanneer jullie het hebben over de thema's gezondheidszorg en welzijn, gaat het dan om de farmasector?
Niet alleen over die sector. In werkelijkheid is de farmaceutische sector zwak vertegenwoordigd in het Triodos-universum, aangezien veel "Big Pharma"-bedrijven helaas betrokken zijn geweest bij vrij ernstige controverses. Er zitten wel degelijk enkele farmabedrijven in de portefeuille, maar het thema gaat breder. Het omvat immers ook fabrikanten van medische uitrusting, bedrijven die diagnostica produceren en andere sectoren zoals ontspanning.

Waarom via Puilaetco beleggen in plaats van rechtstreeks bij Triodos Bank?
Triodos Bank heeft geen specifiek private banking-aanbod: dit is één van de redenen voor het partnerschap. De aanpak waarbij hoofdzakelijk met individuele lijnen wordt gewerkt, is immers uitsluitend beschikbaar in het kader van het partnership. Triodos Bank van haar kant biedt haar cliënten wel discretionair beheer aan, maar dit bestaat uitsluitend uit fondsen. Het voordeel van het partnerschap tussen Puilaetco en Triodos Bank ligt in de ervaring van beide banken: inzake vermogens- en portefeuillebeheer voor de eerste en inzake duurzaamheid voor de tweede. Bovendien profiteert u via een belegging bij Puilaetco van het volledige dienstenaanbod van de bank, dat zich niet beperkt tot beleggingen. Er moet ook rekening worden gehouden met zaken zoals vermogensplanning en kredieten.

Wat is het huidige aandeel van fondsen in de duurzame portefeuilles, vergeleken met individuele lijnen?
Dat is afhankelijk van het gekozen beleggingsprofiel. Voor een evenwichtig profiel maken fondsen ongeveer 40% uit van de totale portefeuille. Het gaat om obligatiefondsen, aandelenfondsen en impactfondsen. Als we kijken naar de aandelenportefeuille, dan zien we dat er 7% is belegd in fondsen en 47% in individuele lijnen. Individuele lijnen vormen dus het leeuwendeel van het aandelenluik.

Hoe verhoudt duurzaam beheer zich tot traditioneel beheer wanneer we kijken naar het rendement?
Onze erg lange trackrecord bewijst dat duurzame portefeuilles op lange termijn minstens evenveel rendement opleveren als traditionele portefeuilles. De laatste jaren is de trend zelfs nog gunstiger geweest voor duurzame portefeuilles.

Wanneer het duurzaam mandaat belegt in obligaties, zijn dat dan Social Impact Bonds? Of belegt u ook in obligaties van bedrijven die aan duurzaamheidscriteria voldoen?
Wij kunnen beleggen in obligaties van emittenten die deel uitmaken van het door Triodos Investment Management vastgelegde duurzame universum. 'Green Bonds' en 'Social Impact Bonds' komen dus in aanmerking, op voorwaarde dat de emittent deel uitmaakt van dit universum. Om heel concreet te zijn: een "green bond"-uitgifte van een oliebedrijf komt niet in aanmerking, omdat de emittent geen deel uitmaakt van het universum. Omgekeerd kan een reguliere uitgifte van een bedrijf dat deel uitmaakt van het universum, wel worden gekocht.

Waarom geeft u de voorkeur aan groeiaandelen, die potentieel risicovoller zijn dan bedrijven met een meer defensief profiel?
Bedrijven een etiket opplakken is altijd een subjectieve aangelegenheid. Wij beleggen hoofdzakelijk in kwaliteitsbedrijven die marktleider zijn in hun sector, een gezonde balans hebben en een stabiele groei bieden. Wij richten ons niet specifiek op bedrijven die een dubbelcijferige groei moeten realiseren. Sommige ondernemingen in de portefeuille voldoen aan dit criterium, maar dat is zeker niet de meerderheid. In ons besluitvormingsproces is de soliditeit van de onderneming een criterium dat zwaarder doorweegt dan sterke groei. Wat het risico betreft, kunnen we stellen dat duurzame portefeuilles tot nu toe beter stand hebben gehouden wanneer de markt een grote crisis doormaakte, zoals in 2008 of recenter in maart vorig jaar.

Hoe dekt het mandaat zich in tegen volatiliteit en het risico van een sterke correctie van de aandelenkoersen?
Eerst en vooral bestaan er verschillende beleggingsprofielen, gaande van een erg defensief tot een erg dynamisch profiel. Enkel dat laatste bestaat overwegend uit aandelen. De volatiliteit van de portefeuille neemt uiteraard toe naarmate de aandelenblootstelling stijgt. In onze beleggingsstrategie wordt er geen specifieke bescherming genomen. Wij doen bijvoorbeeld niet aan 'hedging'. Het mandaat wil op lange termijn rendement genereren en daarom moeten beleggers aanvaarden dat ze worden blootgesteld aan de grillen van de markt. Soms doen er zich forse correcties voor. Maar wie geduld oefent, leert uit ervaring dat een voldoende lange beleggingshorizon de meest doeltreffende manier is om goede resultaten te behalen. Onze aandelenselectie en portefeuillesamenstelling houden doorgaans beter stand in periodes van stress op de markten. Dat betekent echter zeker niet dat de portefeuilles immuun zijn voor scherpe correcties.